งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  ระบบภูมิสารสนเทศ โครงการพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศและแบบจำลอง เพื่อบูรณาการพัฒนาการขส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ (TDL) ผศ. (พิเศษ) ดร. ปริญญา ถนัดทาง หัวหน้ากลุ่มประยุกต์นวัตกรรมเพื่อการวางแผน

2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศและแบบจำลอง
เพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ (TDL) 1. งานปรับปรุงและบำรุงรักษาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร (Model) 2. งานพัฒนาและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศด้านการขนส่งและจราจร (MIS) 3. การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

3 งานปรับปรุงและบำรุงรักษาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร
NAM eBUM PTM

4 งานพัฒนาและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศด้านการขนส่งและจราจร (MIS)
4 TDL

5 การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
การพัฒนาระบบเผยแพร่ชุดข้อมูล GIS (Web-based GIS) การพัฒนาข้อมูลให้บริการเพื่อบูรณาการกับระบบ GIS ของสำนักปลัดกระทรวงคมนาคม 5 TDL

6 ปรับปรุงฐานข้อมูล GIS
ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนยานพาหนะ จำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่ง (MRT, รถโดยสารประจำทาง, รถไฟ) ข้อมูลสภาพจราจร เส้นทาง นำเข้า/ส่งออก สินค้า ชั้นข้อมูลแผนที่จากผลการวิเคราะห์จากแบบจำลอง NAM และ eBUM อื่นๆ ... จัดทำเครื่องมือแสดงผลกลุ่มข้อมูลใน Desktop GIS (ArcGIS) 6 TDL

7 การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS
TDL ฐานข้อมูล GIS

8 การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

9 การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

10 การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

11 การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

12

13

14 การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

15

16 การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

17

18

19

20

21

22 การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

23

24 การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

25

26 การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

27

28 การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

29

30 การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

31

32 การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

33

34

35 การพัฒนาระบบเผยแพร่ชุดข้อมูล GIS (Web-based GIS)
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลในแบบจำลองระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM) กลุ่มข้อมูลในแบบจำลองระดับประเทศ (NAM) กลุ่มข้อมูลในรูปแบบรายงาน 35 TDL

36 การพัฒนาระบบเผยแพร่ชุดข้อมูล GIS (Web-based GIS)
ให้บริการในรูปแบบของ Open Geospatial Web Service (OWS) ผ่านทางโปรโตคอลมาตรฐาน OGC WMS แสดงซ้อนกับชั้นข้อมูลแผนที่ของ สนข. โดยใช้ชั้นข้อมูลแผนที่จาก Google Add Layer From Google

37 การพัฒนาระบบเผยแพร่ชุดข้อมูล GIS (Web-based GIS)
37

38 การพัฒนาระบบเผยแพร่ชุดข้อมูล GIS (Web-based GIS)
38

39

40 พัฒนาข้อมูลให้บริการเพื่อบูรณาการกับระบบ GIS สำนักปลัดฯ
ArcGIS Explorer 3D Data Model (.kmz/ .kml) Web Map Service จัดทำข้อมูลแบบจำลอง 3 มิติ อาคาร สนข. รถไฟฟ้า BTS จัดทำระบบ Web Map Service เพื่อให้บริการข้อมูล GIS ของ สนข TDL

41 แบบจำลอง 3 มิติ อาคาร สนข. 41

42 แบบจำลอง 3 มิติ รถไฟฟ้า BTS 42

43 แผนที่ GIS การค้นหาแผนที่ตั้ง สนข. บน google Earth โดยการประยุกต์ใช้ google Sketch up

44 Q & A


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google