งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE)
ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร สุภาพรรณ วิวัฒนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 สุรศักดิ์ พฤกษาประดับกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5

2 Autodesk MapGuide Viewer
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม Autodesk MapGuide Viewer ได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้าง buffer บนแผนที่ได้ และสามารถสร้าง report ได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูแผนที่โดยใช้ URL ซึ่งสามารถเลือกและปรับปรุงการแสดงผลแผนที่ตามที่ต้องการได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแสดงแผนที่โดยใช้ภาษา HTML ในการสร้าง web page และเลือก plug in ให้เหมาะสม ซึ่งมี 3 ประเภท ActiveX Control, Plug-In และ Java Edition.

3 การใช้ Autodesk MapGuide Viewer
Map Area เป็นพื้นที่ที่แสดงแผนที่ Legend เป็นส่วนที่แสดงชั้น ข้อมลแผนที่ ซึ่งแสดงเฉพาะ ชั้นข้อมูลที่ถูกใช้งานในขณะนั้น Status Bar ประกอบด้วยข้อมูล มาตราส่วน ของแผนที่ และความกว้าง ความสูง ของแผนที่ที่แสดง Tool Bar แสดงเครื่องมือที่ใช้งานกับแผนที่ Map Area StatusBar Legend ToolBar

4 การใช้ Autodesk MapGuide Viewer
การเข้าถึงข้อมูล แก้ไข Host file (hosts.) \windows\system32\drivers\etc “ > ทดสอบการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ใช้ในการอบรม ใช้คำสั่ง ping หรือใช้ ping

5 การใช้ Autodesk MapGuide Viewer
เครื่องมือที่ใช้บนแผนที่ (Tool Bar) Copy > Copy Select Pan Zoom > Zoom Zoom > ZoomOut Zoom > Zoom Previous Zoom > Zoom Goto Zoom > Unzoom View > View Reports Stop Help > Help Contents

6 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer
Popup Menu ที่มีอยู่บน Autodesk MapGuide Viewer มีดังนี้

7 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer
เปิดโปรแกรม Microsoft Internet Explorer หรือ Netscape Navigator. เปิด Web page ที่มี file แผนที่เตรียมไว้ ทดลองใช้เครื่องมือ Zoom และเครื่องมือต่างๆ กับแผนที่ ทดลอง เปิด / ปิด ชั้นข้อมูลแผนที่ เลือกข้อมูลที่สนใจ(เช่น ที่ตั้งสำนักงานเขต) แล้วทำการสร้าง Buffer รอบสิ่งที่เลือกนั้น ทดลองเปลี่ยนรูปแบบในการแสดงผล Buffer ที่สร้างขึ้น ทดลองเลือกข้อมูลจากชั้นข้อมูลที่ต้องการที่อยู่ในระยะ buffer ทดลองแสดง report จากข้อมูลที่ถูกเลือกนั้น

8 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer
ตัวอย่างที่1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น โดยเปิดที่

9 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer
ตัวอย่างที่1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น ทดลองใช้เครื่องมือ Zoom และเครื่องมือต่างๆ กับแผนที่

10 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer
ตัวอย่างที่1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น ทดลอง เปิด / ปิด ชั้นข้อมูลแผนที่

11 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer
ตัวอย่างที่1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น เลือกข้อมูลที่สนใจ (เช่น ที่ตั้งสำนักงานเขต) แล้วทำการสร้าง Buffer รอบสิ่งที่เลือกนั้น

12 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer
ตัวอย่างที่1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น ทดลองเปลี่ยนรูปแบบในการแสดงผล Buffer ที่สร้างขึ้น

13 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer
ตัวอย่างที่1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น

14 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer
ตัวอย่างที่1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น ทดลองเลือกข้อมูลจากชั้นข้อมูลที่ต้องการที่อยู่ในระยะ buffer

15 Autodesk MapGuide Viewer
ตัวอย่างที่1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น

16 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer
ตัวอย่างที่1: ทดลองเปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น ทดลองแสดง report จากข้อมูลที่ถูกเลือกนั้น เลือกข้อมูลที่ปรากฏใน dialog box จะได้ report ออกมา

17 บทที่ 1: การใช้ Autodesk MapGuide Viewer
ตัวอย่างที่1: เปิด เพื่อดูข้อมูลแผนที่ที่สร้างขึ้น ผลของ Report ที่ได้

18 บทที่ 2: การแก้ไขค่าตัวแปรต่างๆ ใน Autodesk MapGuide
Autodesk MapGuide Viewer บทที่ 2: การแก้ไขค่าตัวแปรต่างๆ ใน Autodesk MapGuide วัตถุประสงค์ วิธีการดูค่า parameters ต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ online Help Customize a map without using the API. Learn to select objects with the URL parameters. Zoom and pan with the URL parameters.

19 บทที่ 2: การแก้ไขค่าตัวแปรต่างๆ ใน Autodesk MapGuide
Autodesk MapGuide Viewer บทที่ 2: การแก้ไขค่าตัวแปรต่างๆ ใน Autodesk MapGuide การใช้งาน HELP โดยในตัวอย่างเป็นการหา URL Parameter

20 บทที่ 2: การแก้ไขค่าตัวแปรต่างๆ ใน Autodesk MapGuide
Autodesk MapGuide Viewer บทที่ 2: การแก้ไขค่าตัวแปรต่างๆ ใน Autodesk MapGuide วิธีการในการแก้ไขค่า URL Parameters ใน file MWF เปิดโปรแกรม Microsoft Internet Explorer และเปิด file MWF ใส่เครื่องหมาย “?” หลังชื่อ file MWF ที่เปิด และเชื่อมด้วยเครื่องหมาย “&” ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยสามารถทำได้ดังนี้ จัดการให้แผนที่อยู่กลางจอภาพ กำหนด scale ของแผนที่ กำหนดค่า latitude และ longitude ให้กับแผนที่ กำหนดให้ layer ที่ต้องการสามารถ เลือกได้ ในตอนท้ายการกำหนดค่า URL parameter จะกำหนดเป็น “&ext=.mwf”.

21 บทที่ 2: การแก้ไขค่าตัวแปรต่างๆ ใน Autodesk MapGuide
Autodesk MapGuide Viewer บทที่ 2: การแก้ไขค่าตัวแปรต่างๆ ใน Autodesk MapGuide ตัวอย่างที่1: การกำหนดค่าต่างๆ ให้กับ Autodesk MapGuide Viewer ทดลองการแก้ไขค่า URL Parameters ต่าง ๆ ให้กับ FILE MWF ดังนี้ train.mwf? statusbar=off &lat=13.73&lon=100.63&scale=400000&SelObjs=district,26&ext=.mwf

22 บทที่ 3: การใส่ค่าตัวแปรในแผนที่ ที่ใช้กับ Web Pages
Autodesk MapGuide Viewer บทที่ 3: การใส่ค่าตัวแปรในแผนที่ ที่ใช้กับ Web Pages วัตถุประสงค์ การใส่ค่าตัวแปรต่างๆให้กับ MWF สำหรับการแสดงผลบน Internet Explorer. ประยุกต์ใช้ค่าตัวแปรต่างๆ ที่ได้ทดลองมาแล้ว กับ URL ของ file แผนที่

23 บทที่ 3: การใส่ค่าตัวแปรในแผนที่ที่ใช้กับ Web Pages
Autodesk MapGuide Viewer บทที่ 3: การใส่ค่าตัวแปรในแผนที่ที่ใช้กับ Web Pages การเปรียบเทียบการแสดงผลโดยใช้ ค่าตัวแปรต่างๆ กับการเปิด file mwf โดยตรง เปิดดูแผนที่โดยผ่าน file HTML เปิด file MWF โดยตรง C:\Project\train48\web\index.htm C:\Project\train48\mwf\train.mwf

24 บทที่ 3: การใส่ค่าตัวแปรในแผนที่ที่ใช้กับ Web Pages
Autodesk MapGuide Viewer บทที่ 3: การใส่ค่าตัวแปรในแผนที่ที่ใช้กับ Web Pages กระบวนการคร่าวๆ ในการใส่ค่าตัวแปรในแผนที่ ที่ใช้กับ Web Pages เปิดโปรแกรม Notepad และสร้าง file HTML ขึ้นมา ใส่ Tag <object>และ tag <param> ให้กับ file MWF เปิด file HTML ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Internet Explorer ในการดู file แผนที่ที่ได้สร้างขึ้น

25 Autodesk MapGuide Viewer
บทที่ 3: การใส่ค่าตัวแปรในแผนที่ที่ใช้กับ Web Pages กระบวนการคร่าวๆ ในการใส่ค่าตัวแปรในแผนที่ ที่ใช้กับ Web Pages <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <TITLE> TRAIN48 = = > BMA GISONLINE < = =</TITLE> <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> <META NAME="Author" CONTENT=""> <META NAME="Keywords" CONTENT=""> <META NAME="Description" CONTENT=""> </HEAD> <BODY> <OBJECT ID="theMap" WIDTH=100% HEIGHT=100% CODEBASE="mgaxctrl.cab" CLASSID="CLSID: B744-11D0-986B A21D" DATA="..\MWF\train.mwf" TYPE="application/x-mwf"> <PARAM NAME="URL" VALUE="..\MWF\train.mwf?defaulttarget=_top"> <param name="toolbar" value="on"> <param name="statusbar" value="on"> <param name="MapUnits" value="Km"> </OBJECT> </BODY> </HTML>


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google