งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการปกครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการปกครอง

2 วัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนา
- เพื่อให้ได้ข้อสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ กำหนดนโยบาย แผนงาน ในระดับจังหวัด - ข้อมูลที่นำเสนอจะสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริง ของภาวะการณ์ ณ คาบเวลาใด ๆ ในทุก ๆ เรื่อง จากทุกส่วนราชการตามบทบาทภาระกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของจังหวัด - ข้อมูลที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่เน้นและพอเพียงต่อการปกครอง การกำกับดูแล

3 วัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนา
- แหล่งข้อมูลจะมาจากทุกส่วนราชการของทุกกระทรวง ที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัด โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์กับการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการรับ จัดเก็บ และประมวลผล - จังหวัดสามารถติดตาม ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของข้อมูลได้อย่างใกล้ชิดผ่านสื่อ และเครื่องมือดังกล่าว - การดำเนินการในกรรมวิธีข้อมูล จะต้องมีระบบอ้างอิง กรอง สืบค้น เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่สะอาดเข้าเก็บไว้ในระบบ

4 วัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนา
- การสรุปผล สามารถแสดงเป็นตารางข้อมูล แผนภูมิเปรียบเทียบ หรือผ่านเครื่องมือแผนที่บ่งชี้เชิงพื้นที่ (Map Engine) ในลักษณะที่สามารถ กำหนดเงื่อนไข ภายใต้การกำกับบนฐานเวลา และเมื่อต้องการติดตาม ผลการดำเนินงานในเรื่องใดๆ เป็นกรณีพิเศษ จะสามารถนำเสนอ- เชื่อมต่อ เข้ากับระบบมาตรวัดผลการดำเนินงาน (War Room) ได้

5 ผังแสดงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง
WarRoom: Cluster Display 21” EIS: Big Display 100” DSS: Information details By Selected Retrived Interval 5 Min. DB_Server Management Cockpit By Request Daily Info. Pump ผังแสดงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง MIS App. GIS App. Functional App.

6 สารสนเทศเพื่อการปกครอง
แนวทางการพัฒนาระบบ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การรักษาพยาบาล ความพิการ ต้องดูแลเป็นพิเศษ ข้อมูลบุคคล ความประพฤติ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล การควบคุม : ทัณฑสถาน : สถานพินิจ เกิด แก่ เจ็บ ตาย สาบสูญ อนามัยบุคคล โรคประจำตัว ข้อมูลครัวเรือน วัยแรงงาน อาชีพ การครองตน รายได้ การศึกษา รายนามสมาชิก การย้ายเข้า-ออก รายได้ ฐานะ ความเป็นอยู่ ปัญหา ความต้องการ ความพึงพอใจในถิ่นฐาน และสภาพความเป็นอยู่ ข้อมูลเชิงพื้นที่ การคุ้มครอง การให้ความช่วยเหลือ การดูแลเป็นพิเศษจากรัฐ สุข-อนามัย คุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ ปัญหา ยุทธศาสตร์ แนวทางแก้ไข แผนการดำเนินงาน แผนการเงินงบประมาณ ข้อมูลทั่วไป : จุดแข็ง : จุดอ่อน การให้บริการจากรัฐ สารสนเทศเพื่อการปกครอง หมู่บ้าน อำเภอ สถานะภาพทางเศรฐกิจ ตำบล จังหวัด ภาษี การจัดเก็บรายได้ การควบคุม ปราบปราม พ.ท.ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

7 ฐานข้อมูลเพื่อการปกครอง
1. ทำเนียบหน่วยปกครองท้องที่ 2. ประชากร 3. แรงงาน 4. แหล่งน้ำ 5. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 6. การพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย 7. หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 8. ยาเสพติด 9. การประกอบอาชีพและรายได้ 10. สาธารณสุข 11. บริการพื้นฐาน 12. สวัสดิการสังคม 13. การศึกษา 14. ที่ดินทำกิน 15. การเกษตร 16. การท่องเที่ยว

8

9 เครื่องมือรับข้อมูลระดับหมู่บ้านเข้าสู่ระบบ

10 เครื่องมือรับข้อมูลระดับครัวเรือน และบุคคลเข้าสู่ระบบ

11 เครื่องมือรับข้อมูลด้านยาเสพติดเข้าสู่ระบบ

12 การนำเสนอข้อมูลผ่านเครื่องมือแผนที่บ่งชี้ (Map Engine)

13 การนำเสนอข้อมูลผ่านเครื่องมือแผนที่บ่งชี้ (Map Engine)

14 การนำเสนอข้อมูลผ่านเครื่องมือแผนที่บ่งชี้ (Map Engine)

15 การนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิ

16 การนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิ

17 การนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิ

18 การนำเสนอในรูปแบบตารางข้อมูล

19 การนำเสนอผ่านสื่อสาธารณะ

20 การนำเสนอผ่านสื่อสาธารณะ

21 การนำเสนอข้อมูลผ่านเครื่องมือจัดทำรายงาน

22


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google