งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนอ ระบบจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ระบบจัดการครุภัณฑ์ ที่มาของโครงการ
โครงการจัดทำระบบจัดการครุภัณฑ์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันการตรวจสอบครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีความซับซ้อนและไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะว่าในการย้ายครุภัณฑ์ในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่ที่สังกัดในแผนกต่าง ๆ นั้น ไม่ได้แจ้งไปยังงานพัสดุเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งใหม่ลงในระบบ ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเมื่อมีการสูญหายของครุภัณฑ์ จะมีผลกระทบต่อระบบงานที่ยังคงแจ้งว่ามีครุภัณฑ์อยู่ในระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถทำการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนได้

3 วิเคราะห์ความต้องการ
ระบบจัดการครุภัณฑ์ วิเคราะห์ความต้องการ 1. ต้องการทราบว่าครุภัณฑ์นั้นได้ตั้งอยู่ที่อาคารอะไร ชั้นอะไร ห้องอะไร 2. แต่ละอาคาร แต่ละชั้น แต่ละห้อง มีครุภัณฑ์อะไรบ้าง ครุภัณฑ์นั้นมีการย้ายไปจากที่ตั้งเดิมหรือไม่ 4. เมื่อมีการจำหน่ายครุภัณฑ์ ข้อมูลจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความเป็นจริง 5. มีการตรวจสอบความครบสมบูรณ์ของครุภัณฑ์ 6. ระบบต้องสามารถตรวจสอบการสูญหายของครุภัณฑ์ได้

4 ระบบจัดการครุภัณฑ์ ขอบเขตของระบบ 1. ระบบงานย่อยจัดการเรื่องสมาชิก
2. รายงานการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ 3. การค้นหา และเพิ่มครุภัณฑ์ 4. การค้นหา และเพิ่มสถานที่ในการจัดเก็บครุภัณฑ์ 5. รายงานสภาพของครุภัณฑ์ 6. รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 7. ระบบงานย่อยตรวจครุภัณฑ์ประจำปี

5 ระบบจัดการครุภัณฑ์ แผนการดำเนินการ

6 ระบบจัดการครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ 1. เขียนระบบด้วยภาษา PHP 2. ใช้โปรแกรม Appserv ในการจัดการระบบ 3. ใช้โปรแกรม phpMyAdmin ในจัดการฐานข้อมูล 4. ใช้โปรแกรม MySQL เป็นฐานข้อมูล

7 ระบบจัดการครุภัณฑ์ โครงสร้างระบบ

8 ระบบจัดการครุภัณฑ์ E-R Diagram

9 ระบบจัดการครุภัณฑ์ Context Diagram

10 ระบบจัดการครุภัณฑ์ Data Flow Diagram Level 0

11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบจัดการครุภัณฑ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบว่าครุภัณฑ์นั้นได้ตั้งอยู่ที่อาคารอะไร ชั้นอะไร ห้องอะไร 2. ทราบว่าแต่ละอาคาร แต่ละชั้น แต่ละห้อง มีครุภัณฑ์อะไรบ้าง 3. ทราบว่าครุภัณฑ์นั้นมีการย้ายไปจากที่ตั้งเดิมหรือไม่ 4. ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนเมื่อมีการจำหน่ายครุภัณฑ์ 5. มีการตรวจสอบความครบสมบูรณ์ของครุภัณฑ์ 6. สามารถตรวจสอบการสูญหายของครุภัณฑ์ได้

12 อุปสรรค ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา
ระบบจัดการครุภัณฑ์ อุปสรรค ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา 1. ปัญหา ระบบเก่านั้นยังไม่มีการตรวจข้อมูลมาก่อนว่าครุภัณฑ์นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ การแก้ไข จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของครุภัณฑ์ให้ตรงกับความเป็นจริงก่อน 2. ปัญหา ระยะเวลาในการพัฒนาระบบมีน้อย อาจจะทำให้ระบบงานไม่ครอบคลุม การแก้ไข ต้องมีการนำระบบไปพัฒนาต่อไป 3. ปัญหา ผู้ตรวจสอบต้องเป็นคนรู้ว่ามีครุภัณฑ์อยู่ตรงไหนบ้าง การแก้ไข ควรคัดเลือกผู้ตรวจสอบที่มีหน้าที่อยู่ในแผนกนั้น ๆ

13 ระบบจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
? ข้อแนะนำ ระบบจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google