งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ชมรมวิสัญญีพยาบาล แห่งประเทศไทย ปีพ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ชมรมวิสัญญีพยาบาล แห่งประเทศไทย ปีพ.ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ชมรมวิสัญญีพยาบาล แห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2554-2556
• ชมรมเข้มแข็ง วิสัญญีพยาบาลก้าวหน้า เลิศล้ำวิชาการ บริการได้มาตรฐาน มุ่งสู่สากล

2 พันธกิจ 1. กำหนดนโยบายเชิงรุกในการเผยและประชาสัมพันธ์
ชมรมเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร 2. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความก้าว หน้าของวิสัญญีพยาบาล 3. ส่งเสริมการวิจัย สนับสนุน ให้มีการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้มีการพัฒนางานบริการ อย่างต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมงานบริการด้านการพยาบาลวิสัญญีที่ทันสมัย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล เป็นที่พึงพอใจของประชาชน

3 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่1 กำหนดนโยบายเชิงรุกในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ชมรมเพื่อสมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร ทันสมัย 1.พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด 1.จำนวนเรื่องที่ได้เผยแพร่ทาง web site อย่างน้อย 10 เรื่อง/ปี 2.จำนวนครั้งของการปรับปรุงข้อมูล

4 ยุทธศาสตร์(ต่อ) 2.พัฒนาระบบสื่อสาร ตัวชี้วัด 1.จำนวนช่องทางการสื่อสาร
2.จำนวนครั้งของการเช้าชม web site

5 ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ยุทธศาสตร์ที่2 ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของวิสัญญีพยาบาล 1.เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรวิชาชีพกับ สมาชิกชมรมวิสัญญีพยาบาล ตัวชี้วัด 1.จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 2.จำนวนครั้งที่จัดประชุม 3.จำนวนผลงานที่นำเสนอ

6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย สนับสนุนให้มีการค้นหาองค์
ความรู้ใหม่เพื่อให้มีการพัฒนางานบริการ อย่างต่อเนื่อง 1.สนับสนุนให้สมาชิกมีผลงานวิจัยและเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ ตัวชี้วัด 1.จำนวนครั้งของการจัดประชุมอย่างน้อย1ครั้ง/ปี 2.จำนวนทุนที่ให้การสนับสนุน

7 ยุทธศาสตร์(ต่อ) ยุทธศาสตร์ที่4
ส่งเสริมงานบริการด้านการพยาบาลวิสัญญีที่ ทันสมัย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามมาตฐาน สากลเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 1.ส่งเสริมการนำผลการวิจัย CNPG มาใชัในงานบริการ ตัวชี้วัด1.จำนวนการนำผล CNPG มาสู่การปฏิบัติ

8 ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 2.ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมการบริการด้านวิสัญญี จัดเวทีให้มีการนำเสนอ และสร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่นวัตกรรม ตัวชี้วัด 1.จำนวนครั้งของการจัดประชุมอย่างน้อย1ครั้ง/ปี 2.จำนวนเรื่องที่ได้รับรางวัล


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ชมรมวิสัญญีพยาบาล แห่งประเทศไทย ปีพ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google