งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารของ ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวข้อนำเสนอ วัตถุประสงค์ ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด ข้อมูลที่ต้องการจากหน่วยงาน แผนการดำเนินงานการจัดสร้างระบบฐานข้อมูล สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้ข้อมูลเป็นเอกภาพ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อให้จังหวัดสามารถมีความเชื่อมโยงข้อมูล และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ระบบการให้บริการแบบรวมศูนย์การบริการ (One Stop Service) ณ จุดเดียวกัน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วัตถุประสงค์ (ต่อ) เพื่อสามารถให้บริการข้อมูลกับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 24 ชั่วโมง 7 วัน ต่อสัปดาห์ 365 วันต่อปี ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบันทึก แก้ไข ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายอินทราเน็ต สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

6 ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี

7 ข้อมูลจังหวัดชลบุรี ข้อมูลสนับสนุนการบริหารและการจัดการทั่วไป
ที่ตั้ง ขนาด ลักษณะภูมิประเทศ ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการบริหาร ข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัด

8 ข้อมูลสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป
ที่ตั้งและขนาด อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ทำเนียบส่วนราชการ เขตการปกครอง

9 ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน
ด้านสังคม ประชากร การศึกษา การนับถือศาสนา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม อาชญากรรม การแพร่ระบาดยาเสพติด สาธารณภัย ชุมชนและการรวมกลุ่ม การสร้างนิสัยและการพัฒนา จิตใจ

10 ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน
ด้านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด การประกอบอาชีพ หมู่บ้านยากจน ผลิตภัณฑ์สำคัญและมีชื่อเสียง กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย การเกษตรกรรม การใช้พื้นที่และการถือครองที่ดิน การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว

11 ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ด้านเศรษฐกิจ แรงงาน การรวมตัวของเกษตรกร การเงินและการธนาคาร

12 ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า แหล่งน้ำ โทรศัพท์ คมนาคม

13 ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ด้านทรัพยากร ป่าไม้ แร่ธาตุ

14 ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ด้านการบริหาร งาน / งบประมาณและการเบิกจ่าย รายรับและรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัตรากำลัง

15 ข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัด
ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของจังหวัด

16 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน address Web site โทรศัพท์ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน แผนที่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

17 การจัดโครงสร้างข้อมูลแยก ตามหน่วยงาน
สำนักงานจังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยา ที่ทำการปกครองจังหวัด เทศบาล สำนักงานศึกษาจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

18 การจัดโครงสร้างข้อมูลแยก ตามหน่วยงาน (ต่อ)
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงาน ปชส. จังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด สำนักงานเกษตร จังหวัด สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

19 การจัดโครงสร้างข้อมูลแยก ตามหน่วยงาน (ต่อ)
สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงาน ททท. เขต/สนจ. สำนักงานจัดหางาน สำนักงานสวัสดิการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

20 การจัดโครงสร้างข้อมูลแยก ตามหน่วยงาน (ต่อ)
สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรจังหวัด สำนักงานประปาจังหวัด สำนักงานชลประทานจังหวัด ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทรศัพท์จังหวัด สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

21 การจัดโครงสร้างข้อมูลแยก ตามหน่วยงาน (ต่อ)
สำนักงานป่าไม้จังหวัด ธกส. และอื่น ๆ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

22 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตัวอย่าง สำนักงานจังหวัด ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ การแพร่ระบาดยาเสพติด ข้อมูลด้านการบริหาร เช่น งาน โครงการ งบประมาณ … สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

23 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตัวอย่าง สำนักงานพัฒนาชุมชน การประกอบอาชีพ หมู่บ้านยากจน ผลิตภัณฑ์สำคัญและมีชื่อเสียง แหล่งน้ำ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

24 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แผนการดำเนินงาน ระยะที่ 1 รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน 31 สิงหาคม 2546 ระยะที่ 2 จังหวัดปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับยุธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด การรวบรวมข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สร้างระบบถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้หน่วยงานสามารถ Upload และ Download แฟ้มข้อมูลที่ต้องการผ่านทางเว็บไซท์ของจังหวัด จัดทำเว็บไซท์เพื่อบริการข้อมูล ในขั้นแรกจัดทำในลักษณะ Static Web site สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

25 แผนการดำเนินงาน (ต่อ)
ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศของจังหวัด การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย ให้ทุกหน่วยงานจัดหาหรือปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาระบบเทศโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์การ (Back Office) และการพัฒนาระบบบริการประชาชน (Front Office) ให้ทุกหน่วยงานจัดทำระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายทั้ง Internet และ Intranet ในรูปแบบเว็บไซท์ ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด จัดทำระบบฐานข้อมูล MIS จัดทำระบบฐานข้อมูล GIS สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

26 แผนการดำเนินงาน (ต่อ)
การพัฒนาบุคลากร การนำระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนนโยบาย e-government ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศของจังหวัด e-office e-procurement e-commerce e-services สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

27 โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์
จังหวัดชลบุรี ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กำหนดงานราชการ แผนที่และระยะทาง ข้อมูล 45 ข้อที่ได้มีการจัดโครงสร้าง

28 โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์ (ต่อ)
ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว ตารางเวลาเดินรถ โรงแรม : ที่พัก : ร้านอาหาร ปฏิทินท่องเที่ยว การประกาศข่าวสำคัญของจังหวัด เช่น ข่าวประกวดราคา ข่าวการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ ข่าวการรับสมัครงาน

29 โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์ (ต่อ)
OTOP & e-commerce News คือข่าว สถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญภายในจังหวัดชลบุรี links : ไปยังจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ส่วนราชการซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคโดยจะทำการแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ส่วนที่ทำการ link ไปยัง website ต่างๆที่น่าสนใจ สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์ถึงผู้ว่า เกร็ดความรู้

30 นำเสนอต้นแบบเว็บไซต์ e-chonburi
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ดาวน์โหลด ppt สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google