งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันเศรษฐกิจ

2 สมาชิก นายปรารภ ดอนชาไพร ม.4/8 เลขที่ 2
นายปรารภ ดอนชาไพร ม.4/8 เลขที่ 2 นายพงษธร ภูริสิทธิโชคโภคิน ม.4/8 เลขที่ 3 นายวงศ์วรัญ ชูสงค์ ม.4/8 เลขที่ 4 นายชัยรัตน์ ชคัทพรสกุล ม.4/8 เลขที่ 6 นางสาวผุสรัตน์ วิจิตรปรีชากุล ม.4/8 เลขที่ 13 นางสาวนิตยา มิสา ม.4/8 เลขที่ 28 นางสาวณัฏฐณิชา ขอนทอง ม.4/8 เลขที่ 35 นางสาวปรียาภัทร์ สิริทิพยนันท์ ม.4/8 เลขที่ 37 นางสาวสมใจ วิศาลโภคะ ม.4/8 เลขที่ 39

3 สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันเศรษฐกิจ เป็นสถาบันที่สนองความต้องการของสมาชิกในด้านปัจจัย 4 และการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการดำเนินชีวิต สถาบันเศรษฐกิจเป็นระบบหรือแบบแผนของการคิดและวิธีการทางการผลิตและบริโภค ตลอดจนการให้ความสะดวกในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

4 1. สถาบันเศรษฐกิจ สนองความต้องการของสมาชิกในด้านใด ?
คำถาม 1. สถาบันเศรษฐกิจ สนองความต้องการของสมาชิกในด้านใด ?

5 หน้าที่ของสถาบันเศรษฐกิจ
1. จัดสรรและกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก 2. พัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความอุดมสมบูรณ์และมั่นคงแก่สมาชิก ช่วยเหลือในการบริโภคให้เป็นไปได้อย่างพอเพียงและทั่วถึง ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค 5. เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างรากฐานทางการเมือง

6 2. หน้าที่ของสถาบันเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง
คำถาม 2. หน้าที่ของสถาบันเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง

7 3. จัดสรรและกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก เช่นอะไรบ้าง

8 บทบาทของสมาชิก สมาชิกของสถาบันเศรษฐกิจมีบทบาทตามสถานภาพ เช่น ผู้จัดการมีบทบาทในการบริหารและรับผิดชอบบริษัทห้างร้านให้ดีที่สุด ชาวนาชาวไร่มีบทบาทในการผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค สำหรับเยาวชนที่มีสถานภาพเป็นผู้บริโภคหรือผู้รับบริการมีบทบาทในการรักษาสิทธิของผู้บริโภค

9 4. สถาบันเศรษฐกิจคืออะไร
คำถาม 4. สถาบันเศรษฐกิจคืออะไร

10 5. เยาวชนที่มีสถานภาพเป็นผู้บริโภคหรือผู้รับบริการมีบทบาทอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt สถาบันเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google