งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันการศึกษา

2 สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา มนุษย์ต่อจากสถาบันครอบครัว โดยให้การศึกษาแก่สมาชิกใน สังคม จุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกในสังคมมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม

3 หน้าที่ของสถาบันการศึกษา
♥ ให้ความรู้ความสามารถและทักษะแก่บุคคล ♥ อบรมสมาชิกให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคนดีของสังคม ♥ สอนและฝึกอาชีพให้แก่สมาชิก เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ♥ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ♥ เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้แก่ สมาชิก

4 สถาบันครอบครัว สมาชิกในสถาบันการศึกษามีบทบาทไปตามสถานภาพและ ตำแหน่งต่างๆ เช่นผู้อำนวยการโรงเรียนมีบทบาทในการบริหาร โรงเรียน ครูมีบทบาทในการสั่งสอนอบรมศิษย์ให้มีความรู้และเป็น พลเมืองดีของสังคม ส่วนนักเรียนมีบทบาทในการตั้งใจศึกษา เล่าเรียน เป็นต้น

5 คำถาม? สถาบันการศึกษาหมายถึง? หน้าที่ของสถาบันการศึกษาพอสังเขป?
สถานทำการศึกษาของสถาบันมีอะไรบ้าง? นักเรียนมีบทบาทสำคัญอย่างไรในสถาบันการศึกษา? จุดมุ่งหมายของสถาบันการศึกษาคืออะไร?

6 เฉลย สถาบันการศึกษาหมายถึง?
- สถาบันสังคมซึ่งเกี่ยวกับแบบแผนการขัดเกลาและการถ่ายทอด วัฒนธรรม การให้ความรู้และฝึกอาชีพ หน้าที่ของสถาบันการศึกษาพอสังเขป? - ถ่ายทอดความรู้และทักษะอันจำเป็นในการดำรงชีพของสมาชิกใน สังคม

7 เฉลย สถานทำการศึกษาของสถาบันมีอะไรบ้าง? - โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น
นักเรียนมีบทบาทสำคัญอย่างไรในสถาบันการศึกษา? - ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังครูอาจารย์ จุดมุ่งหมายของสถาบันการศึกษาคืออะไร? - เพื่อให้สมาชิกในสังคมมีคุณภาพ ความรู้ความสามารถ มี คุณธรรมและจริยธรรม

8 สมาชิกกลุ่ม นายธนภัทร ตั้งตระกูล ม4/4 เลขที่2 นายสุพรณัฐ เกียรติสามชั้น ม4/4 เลขที่10 นายวรพรต พุฒิกัญจ์ ม4/4 เลขที่11 นายวีรวัฒน์ ชาวท่าทราย ม4/4 เลขที่12 นายเสฏฐวุฒิ กิติวรรณ์ ม4/4 เลขที่17 นางสาวภัทรวดี เดชมาก ม4/4 เลขที่30 นางสาวรวีปฏิมา เทียมพิทักษ์ ม4/4 เลขที่31 นางสาววิภาวี สุนทรธีรภาพกุล ม4/4 เลขที่33 นางสาวณิชนันทน์ เจียงวัฒนชัยกุล ม4/4 เลขที่40


ดาวน์โหลด ppt สถาบันการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google