งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง สถาบันการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง สถาบันการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง สถาบันการศึกษา
สมาชิกกลุ่ม เชาวพสุ ม.4/2 เลขที่ เกศมณี มณีรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 22 ธิษณามดี สีแล ม.4/2 เลขที่ 23 พรวิภา พลับพลาทอง ม.4/2 เลขที่ 25 เสาวลักษณ์ เอียงเทศ ม.4/2 เลขที่ 28 รัตน์มณี บุญเรือง ม.4/2 เลขที่ 32 พิชชานันท์ วงศ์อามาต ม.4/2 เลขที่ 33 ปาจรี แสนเพชร ม.4/2 เลขที่ 35 ศรุตา กล้าหาญ ม.4/2 เลขที่ 37

2 สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่จำเป็นต่อการพัฒนามนุษย์ต่อจากสถาบันครอบครัว โดยให้การศึกษาแก่สมาชิกในสังคม ทีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกในสังคมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3 องค์ประกอบของสถาบันการศึกษา

4 องค์การทางสังคมหรือกลุ่มทางสังคม
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสถาบันการศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นอาจมีองค์การทางสังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการศึกษา เช่น กระทรวง ทบวง กรม บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

5 หน้าที่ของสถาบันการศึกษา 1
หน้าที่ของสถาบันการศึกษา 1. ให้ความรู้ ความสามารถ และทักษะแก่บุคคล โดยมุ่งเน้นที่การให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 2. อบรมสมาชิกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม 3. สอนและฝึกอาชีพให้แก่สมาชิก เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และพัฒนาอาชีพสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคต

6 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก

7 บทบาทของสมาชิก สมาชิกในสถาบันการศึกษามีบทบาทไปตามสถานภาพและตำแหน่งต่างๆ เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียน บทบาทในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ครูมีบทบาทการสั่งสอนอบรมศิษย์ให้มีความรู้ และเป็นพลเมืองดีของสังคม ส่วนนักเรียนมีบทบาทในการตั้งใจเล่าเรียน เชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของครู เป็นต้น

8 2. อบรมสมาชิกให้มีคุณธรรม จริยธรรม
สมาชิกในสถาบันการศึกษามีบทบาทไปตามสถานภาพและตำแหน่งต่างๆ เช่น นักเรียนมีบทบาทในการตั้งใจเล่าเรียน เชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของครู เป็นต้น 1. ให้ความรู้ ความสามารถ และทักษะแก่บุคคล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น หน้าที่ สถาบันการศึกษา 2. อบรมสมาชิกให้มีคุณธรรม จริยธรรม บทบาทของสมาชิก 3. สอนและฝึกอาชีพให้สมาชิก เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตในอนาคต 5. เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก 4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง สถาบันการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google