งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันการศึกษา

2 จัดทำโดย นายรัฐพงศ์ เจนวิทยายศ เลขที่ 16 ม. 4/10 นางสาวพรรณจรัส บุญฉิม เลขที่ 18 ม. 4/10 นางสาวกัลยรัตน์ อู๋เถื่อน เลขที่ 27 ม. 4/10 นางสาวชุติมา ทำดี เลขที่ 28 ม. 4/10 นางสาวธมนพัชร์ จิรกุลถาวรพัฒน์ เลขที่ 30 ม. 4/10 นางสาวนิฤมล แสงทองสวัสดิ์ เลขที่ 32 ม. 4/10 นางสาวรุ้งไพลิน วิชาเวชช์ เลขที่ 33 ม. 4/10 นางสาวสมจุฑา โอภาสเจริญบุญ เลขที่ 34 ม. 4/10 นางสาวรักษ์ติยา นิติธรรมรักษ์ เลขที่ 37 ม. 4/10

3 คำถาม ๑)สถาบันที่จำเป็นสำหรับการพัฒนามนุษย์ต่อจากสถาบันครอบครัวคือสถาบันใด?

4 ความหมายของสถาบันการศึกษา
เป็นสถาบันที่จำเป็นสำหรับการพัฒนามนุษย์ต่อจากสถาบันครอบครัว โดยให้การศึกษาแก่สมากชิกในสังคม จุดมุ่งหมายเพื่อให้คนในสังคมเป็นบุคคล ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทำประโยชน์ ให้สังคม และสามารถดำรงชีวิตร่วม กับผู้อื่นได้อย่างมีความสงบสุข

5 คำถาม ๒)สถาบันการศึกษามีความสำคัญอย่างไร?

6 สถานภาพและบทบาท ในสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยสถานภาพต่างๆ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ นักเรียน แต่ละตำแหน่งย่อมมีหน้าที่ เพื่อให้การจัดการศึกษาสำเร็จตามจุดม่งหมาย ให้นักเรียนเกิดความรู้ และเป็นคนดีของสังคม เช่น ครูมีหน้าที่สอนและอบรมนักเรียน ส่วนบทบาทของครู ได้แก่ การอธิบาย ชี้แจงแสดงเหตุผลให้นักเรียนเข้าใจ บทเรียน และ เป็นแบบอย่างที่ดี

7 คำถาม ๓)การให้ความรู้ ความสามารถ และทักษะแก่บุคคลมุ่งเน้นที่เรื่องใด?

8 หน้าที่ของสถาบันการศึกษา
1. ให้ความรู้ ความสามารถและทักษะแก่บุคคล โดยเน้นที่ให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น และ แก้ปัญหาเป็น 2. อบรมสมาชิกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นคนดีของสังคม 3. สอนและฝึกอาชีพให้แก่สมาชิก เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคต 4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

9 หน้าที่ของสถาบันการศึกษา
5. เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ใหม่แก่สมาชิก 6. ช่วยให้เกิดการเลื่อนชั้นทางสังคม ในทุกสังคมย่อมประกอบด้วยชนชั้นและจากการมีชนชั้น ซึ่งจัดว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมนั้น 7. ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะของสมาชิกจากการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ อาจสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องและกลายมาเป็นคุณสมบัติประจำตัว

10 คำตอบ ๑) สถาบันการศึกษา
๒) เพื่อให้การจัดการศึกษาสำเร็จตามจุดม่งหมาย ให้นักเรียนเกิดความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ๓) เน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง

11 เป็นสถานที่ที่พัฒนาศักยภาพของบุคคลและให้การศึกษาแก่ผู้ศึกษา
เสริมสร้างให้ความรู้ ความสามารถ สอนและฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้ศึกษา และอบรมให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถใช้ชีวติได้อย่างมีความสุขสังคมกับผู้อื่น หน้าที่ของสถาบันการศึกษา ความหมาย สถาบันการศึกษา สถานภาพและบทบาท สถานบันการศึกษามีการบริหารจัดการ ตำแหน่งในการบริหารและจัดแจงหน้าที่ต่างๆ แก่บุคลากรสถาบันการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาแก่ผู้ศึกษา สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้อย่างสูงสุด และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข


ดาวน์โหลด ppt สถาบันการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google