งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
การวิจัยและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนต้นแบบฯ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

2 ประเด็นนำเสนอ ความ ก้าวหน้า ประเด็นฝาก ผลการศึกษา

3 ความก้าวหน้า สพฐ.: ศึกษาเชิงลึก Reflective Coaching ครูทำงานร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพท.: คาดหวัง ศึกษาเชิงลึก Reflective Coaching ครูทำงานร่วมกัน สนับสนุนโรงเรียนทำวิจัย

4 ผลการศึกษา

5 คำถามวิจัย รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างไร
1 รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางเป็นอย่างไร 2 รูปแบบการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการใช้ หลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างไร 3 รูปแบบการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทำงานร่วมกันเป็นอย่างไร 4 ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้หลักสูตร 5 ปัญหา อุปสรรคในการนำหลักสูตรไปใช้มีอะไรบ้าง 6 วิธีการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างไร 7

6 องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลาง และข้อค้นพบ(ประเด็นที่ควรดูแลเป็นพิเศษ)
จุดอ่อนคือการให้ความสำคัญกับส่วนนำของกลุ่มสาระ ศึกษา หลักสูตร โครงสร้าง รายวิชา มีทุกรายวิชา แต่ขาดความเข้าใจการจัดทำสาระสำคัญ มีเพียง 1-2 หน่วยองค์ประกอบครบ แต่ไม่สะท้อนเป้าหมาย แผนการ จัดการ เรียนรู้ สับสนว่าเชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้อย่างไร กำหนดเป้าหมายมากเกินไป หน่วยการ เรียนรู้ การจัด กิจกรรม การเรียนรู้ สอนไม่ถึง concept บริหารเวลาไม่เหมาะสม นักเรียนมีบทบาทน้อยกว่า การจัดกลุ่มไม่ชัดเจน ไม่หลากหลาย ไม่เพียงพอ ไม่ตอบสนองกับเด็กทุกกลุ่ม ใช้สื่อ

7 พัฒนา ใช้คำถาม การคิด ใช้คำถามหลากหลายแต่ไม่มีประสิทธิภาพ
ใจร้อนไม่รอคำตอบ สอนเนื้อหา ไม่วิเคราะห์ตัวชี้วัด ผลงานการค้นคว้าcopy &paste พัฒนา การคิด ใช้คำถาม สอดแทรกผิดจังหวะ ใช้คำตำหนิ และบ่นๆๆ ดูแล นักเรียน ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะเด็กอ่อน สอดแทรก คุณลักษณะ นำผลมาแก้ปัญหา แต่ไม่ใช้มาประกอบวางแผนการสอน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วม วัดผล เป็นแหล่งเรียนรู้ บันทึกหลังสอนไม่นำไปสู่การพัฒนาเด็ก และการเรียนการสอน แก้ปัญหา/พัฒนาแต่ไม่ทำให้เป็นระบบ เบื่อการทำวิจัยเล่มโตๆ วิจัยใน ชั้นเรียน

8 ประเด็นฝาก โรงเรียนบูรณาการในการนิเทศภายใน/ระบบประกันคุณภาพ
ศน. มีงานมากมาย ถ้าเวลาเข้าห้องเรียนมีไม่มากจะทำอย่างไรให้ได้คำตอบวิจัย


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google