งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

2 คำถาม 1. สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้แก่อะไรบ้าง 2. องค์กรใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 3. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณามีลักษณะอย่างไร การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลากเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากจะต้องมีหน้าที่อย่างไร การเลือกซื้อสินค้าพิจารณาจากสิ่งใด การเลือกซื้อสินค้าควรสังเกตสิ่งใดบนฉลากบ้าง การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญามีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาใด การตรวจสอบสัญญามีลักษณะอย่างไร การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายและตลาดแบบตรงมีกฎหมายบัญญัติอย่างไร

3 คำตอบ 1. -สิทธิที่จะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
1. -สิทธิที่จะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ -สิทธิที่จะมีอิสระในดารเลือกสินค้าหรือบริการ -สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ -สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา -สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 2. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) 3. คณะกรรมการที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา

4 - กำหนดสินค้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
- กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดทำฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ให้ตรง กับความเป็นจริง - มีอำนาจจะสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไขฉลากที่ไม่ถูกต้อง - ออกคำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค - ตรวจดูคุณภาพของสินค้า - ศึกษาเงื่อนไขและข้อจำกัดของสินค้า 6. ชนิดของสินค้า ราคา วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ ปริมาณ ส่วนประกอบ สินค้า วิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา คำแนะนำ คำเตือน ข้อควรระวังเกี่ยวกับ สินค้า

5 7. เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบในการทำสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ
8. ใช้สัญญาที่จำเป็น ซึ่งหากมิใช่ข้อสัญญาเช่นนั้น จะทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ ผู้ประกอบการธุรกิจ ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมชาติต่อผู้บริโภค 9. 1.ในการซื้อสินค้า หรือบริการ ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องส่งมอบ เอกสารซื้อขายให้แก่ผู้บริโภค 2. การซื้อสินค้าหรือบริการในธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงนั้น ผู้บริโภคมี สิทธิเลิกสัญญาได้ 3. เมื่อผู้บริโภคเลิกสัญญาแล้ว กฎหมายกำหนดเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคต้องทำ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ส่งสินค้าไปยังผู้จำหน่ายอิสระ

6 ผู้จัดทำ นายธนภัทร ทองไพบูลย์ ม.4/10 เลขที่1 นายธนพล จันทรวรานนท์ ม.4/10 เลขที่5 นายวิสันต์ จิรวัฒนานนท์ ม.4/10 เลขที่8 นายศุภชัย เด่นไตรรัตน์ ม.4/10 เลขที่12


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google