งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 แนวคิดและความสำคัญของงานการขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 แนวคิดและความสำคัญของงานการขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 แนวคิดและความสำคัญของงานการขาย
บทที่ 2 แนวคิดและความสำคัญของงานการขาย การขายเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะการขายจะทำให้สินค้าและบริการต่างๆสามารถจำหน่ายได้ ซึ่งในปัจจุบัน จะเน้นผู้ซื้อ เป็นสำคัญ

2 การขาย คือ กระบวนการประสานงานโดยใช้วิธีการสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อเป็นการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ อันจะเกิดแรงจูงใจให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยความมั่นใจ

3 การขายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องผสมผสานระหว่างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เฉพาะตัวการขายมีความสำคัญกับคนทุกคนดังนี้ ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ต่อกิจกรรมทางธุรกิจและการค้า ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประเทศ

4 การขายมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร
ทุกคนเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้จัดการผู้บริหารขายความคิดลูกจ้างขายแรงงาน และบริการ ชาวนาขายผลิตผลจากพืชไร่ และชาวนา ต้องซื้อเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรดและอื่นๆ เป็นต้น

5 การขายมีความสำคัญต่อกิจกรรมทางธุรกิจและการค้าอย่างไร
พัฒนาระบบการผลิต รูปแบบของผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขายในรูปแบบต่างๆ เกิดธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจการโฆษณา การขนส่ง การประกัน ธนาคาร รวมถึงการสื่อสารในรูปแบบอินเตอร์เนต

6 การขายมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร
ประเทศใดที่มีประชากรเป็นนักขายที่มีประสิทธิภาพ ย่อมมีการพัฒนาการระบบผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี พัฒนาระบบการตลาด สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแข่งขันตลาดโลกได้ มีการส่งออกมากขึ้น เงินตราไหลเข้าประเทศ ประเทศนั้นก็จะมีความมั่งคั่ง

7 การขายมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร
ประชาชนขายเป็น ก่อให้เกิดรายได้ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประทศมีเกิดความมั่งคั่ง สามารถนำไปพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

8 มุ่งลูกค้าเป็นเกณฑ์สำคัญ
แนวคิดทางการขาย เดิม มุ่งผลิตสินค้าและบริการให้เพียงพอเป็นเกณฑ์สำคัญ ปัจจุบัน มุ่งลูกค้าเป็นเกณฑ์สำคัญ

9 หน้าที่ของการขาย มีการนำสินค้าและบริการออกสู่ตลาด กิจการมีกำไร ขยายตัวทางธุรกิจ เกิดระบบการตลาด เกิดธุรกิจระหว่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 แนวคิดและความสำคัญของงานการขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google