งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

2 วิสัยทัศน์ ในปี ฝ่ายกิจการนักเรียนบริหารงานตามมาตรฐานสากล สามารถสร้าง เสริม ระบบ พัฒนากิจกรรม ระเบียบวินัย เครือข่าย กระบวนการ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทุกคน ในการพัฒนาศักยภาพทุกมิติของตนอย่างมีความสุข

3 พันธกิจ จัดระบบการบริหารงานที่ชัดเจน ประสานการทำงานกับทุกฝ่าย ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิฯ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล สร้าง เสริม ระบบ มาตรการ พัฒนาผู้เรียน บุคลากรให้มีระเบียบวินัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียน สร้างบรรยากาศ เครือข่าย และจัดกิจกรรมบูรณาการให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและบุคลากรอย่างมีความสุข

4 เป้าหมาย เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารงาน ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการศึกษา ของมูลนิธิฯ มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามมาตรฐานสากล ผู้เรียน และบุคลากร พัฒนาศักยภาพทุกมิติของตน อย่างมีความสุข

5 นโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการจัดการในฝ่ายอย่างเป็นระบบ - มีระบบการทำงานที่เป็นขั้นตอน - นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บหลักฐาน ข้อมูลอย่างเป็นระบบชัดเจนตรวจสอบได้ - มีระบบการตรวจ ติดตาม ที่เป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน ส่งเสริมสนับสนุนความมีระเบียบวินัยในตนเองให้เกิดกับผู้เรียน ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียน เกิดความตระหนักในการรักษาความสะอาดและดูแลสาธารณสมบัติต่างๆของโรงเรียน

6 ขอบข่ายงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ด้านระเบียบวินัยของผู้เรียน
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานบริการ


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google