งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๖ Service Plan บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ สุขภาพองค์รวม ทพ.อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๖ Service Plan บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ สุขภาพองค์รวม ทพ.อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๖ Service Plan บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ สุขภาพองค์รวม ทพ.อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

2 และสามารถพึ่งพาตนเอง
วิสัยทัศน์ บริการปฐมภูมิเป็นที่ยอมรับ ประชาชนมีสุขภาพดี และสามารถพึ่งพาตนเอง ด้านสุขภาพ

3 แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (Strategic Linkage Model : SLM)
จุดหมายปลายทาง : ประชาชนมาใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นอันดับแรก และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์๑.บริการปฐมภูมิเป็นที่ยอมรับของสังคม ประชาชนไปใช้บริการปฐมภูมิเป็นที่แรกด้วยความมั่นใจ กลยุทธ์๑.เสริมสร้างคุณค่าและการยอมรับระบบบริการปฐมภูมิ(เพื่อลดความแออัดของ รพ.แม่ข่าย/รพ.เขตเมือง) เป้าประสงค์๒ ประชาชนในเขตเมืองมาใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิมากขึ้น กลยุทธ์๒.สร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจ ในการมาใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมือง . เป้าประสงค์๓.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ กลยุทธ์๓.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้เหมาะสม ประชาชน เป้าประสงค์๖ชุมชนท้องถิ่นมีมาตรการทางสังคมในการที่จะให้ประชาชนไปใช้บริการปฐมภูมิและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม กลยุทธ์๖เสริมสร้างให้ชุมชนท้องถิ่นกำหนดมาตรการทางสังคมเพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพและใช้บริการปฐมภูมิสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เป้าประสงค์๔ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ กลยุทธ์๔ ส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (โดยมีแผนสุขภาพตำบลเป็นเครื่องมือในการบูรณาการเพื่อการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและรักษาขั้นพื้นฐาน) . เป้าประสงค์๕.มีหน่วยบริการปฐมภูมิที่เพียงพอและครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมจากภาคีในระดับพื้นที่ กลยุทธ์๕.จัดตั้งและพัฒนาศสม.เขตเมืองเพื่อการเข้าถึงบริการของประชาชน . ภาคี เป้าประสงค์๗หน่วยบริการปฐมภูมิได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด กลยุทธ์๗พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์มาตรฐาน เป้าประสงค์๘บริการปฐมภูมิตอบสนองกลุ่มเป้าหมายสำคัญ(WECANDO) กลยุทธ์๘จัดบริการแบบองค์รวมให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายสำคัญ(WECANDO) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์๙ระบบบริการปฐมภูมิมีความเชื่อมโยงและเป็นองค์รวม กลยุทธ์๙พัฒนาระบบเชื่อมโยงและระบบส่งต่อ ส่งกลับ กระบวนการ รากฐาน เป้าประสงค์๑๐มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ กลยุทธ์๑๐พัฒนาระบบข้อมูลและปรึกษาทางไกล(Telemedicine) เป้าประสงค์๑๑บุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรี กลยุทธ์๑๑สร้างขวัญกำลังใจ เพิ่มคุณค่าการยอมรับและศักดิ์ศรีแก่บุคลากร ในหน่วยบริการปฐมภูมิ

4 โครงการระดับเขต ๑. โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองให้ได้มาตรฐาน ลดความ แออัดของโรงพยาบาล ๒. โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการ ประชาชน ๓. โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS) เพื่อระบบสุขภาพ ของชุมชนที่เหมาะสม ๔. โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (WECANDO) ได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงปะสงค์ ๕. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิ

5 การกำกับระดับเครือข่ายบริการที่ ๖
๑. Self Assessment ตามเกณฑ์ ๕ ขั้นที่สอดคล้องกับบริบท CUP Profile ๒. วางแผนพัฒนายกระดับที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปฐมภูมิเขต ๓. พัฒนาระบบงานผ่าน ODOP ๔. ประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ ๕ ขั้น ๕. พัฒนาทีมพี่เลี้ยงและทีมตรวจประเมินระดับเขต เพื่อรับรองผล การประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CQI)

6 การดูแลกลุ่มเป้าหมาย WECANDO พัฒนาคน ระบบบริการ พัฒนาระบบนวัตกรรม
DHS พัฒนาตามยุทธศาสตร์ ปฐมภูมิเขต การดูแลกลุ่มเป้าหมาย WECANDO พัฒนาคน ระบบบริการ พัฒนาระบบนวัตกรรม บรรลุวิสัยทัศน์ ประเมินแผนยกระดับ ๕ ขั้น

7 สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๖ Service Plan บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ สุขภาพองค์รวม ทพ.อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google