งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนดีประจำตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนดีประจำตำบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนดีประจำตำบล

2 เหตุผล Area-based development เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพกระจายในทุกพื้นที่

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับตำบลให้มีคุณภาพ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยบริการวิชาการโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง

4 โรงเรียนระดับตำบล 7,000 โรงเรียน
เป้าหมาย โรงเรียนระดับตำบล 7,000 โรงเรียน

5 การคัดเลือก 1. คัดเลือกจากตำบลๆ ละ 1 โรงเรียน ยกเว้น ตำบลที่มีโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และโรงเรียนในฝัน 2. คัดเลือกโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมาก เป็นลำดับแรก

6 องค์ประกอบของโรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนมัธยมประจำตำบล โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนต้นแบบ / ศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนขนาดเล็กศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ

7 การสนับสนุนประจำปี 2553 การส่งเสริมกีฬาไทย / กีฬาพื้นบ้าน
การส่งเสริมดนตรีไทย การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน การปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นไทย และประชาธิปไตย การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน วิชาการ ห้องสมุด 3 ดี สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

8 ภาพความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วัฒนธรรมประชาธิปไตยเข้มแข็ง และไม่มีปัญหายาเสพติด โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา และ อปท.

9 กิจกรรมดำเนินการสำคัญ
การสนับสนุนทรัพยากร ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง สพฐ. ติดตาม ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน และรายงาน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนดีประจำตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google