งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานเชิงรุก การทำงานเชิงรุก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานเชิงรุก การทำงานเชิงรุก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานเชิงรุก การทำงานเชิงรุก
KTA MOdel บทที่ 6 การทำงานเชิงรุก

2 การบริหารเชิงรุก ส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
สร้างเครือข่ายของทีมงานให้เข้มแข็ง เน้นที่ผลลัพธ์ด้วยการวัดประเมินผล บริหารจากความเป็นจริงของข้อมูล มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีสัญญาประชาคมกับทีมงาน ให้ความสำคัญในการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา KTA Model Sombat Boonyavanich

3 การดำเนินการเชิงรุก การประสานสัมพันธ์ และทำงานเป็นทีม
ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานและองค์กรได้เป็นอย่างดี ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีมงาน รวมทั้งแสดงบทบาทของตนในสถานการณ์ต่างๆ ภายในทีมงานได้อย่างเหมาะสม KTA Model Sombat Boonyavanich

4 การวางแผนทำงานเชิงรุก
กำหนดทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน ให้คำจำกัดความของผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ และหลักเกณฑ์ในการติดตามประเมินผล ให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพยากร แผนของฝ่าย/แผนก ต้องมีความสัมพันธ์กับแผนองค์กร แผนปฏิบัติของผู้นำองค์กร ระยะเวลาของแผนประมาณ 3-5 ปี ต้องสร้างแผนแม่บทการพัฒนาองค์กร กำหนดโดยผู้นำสูงสุดขององค์กร กำหนดรายละเอียดของแผนพร้อมตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับรอบปีบัญชี รวมตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายหลักในแต่ละระดับชั้น KTA Model Sombat Boonyavanich

5 รายการที่ต้องมีในแผนแม่บท
การทำงานเชิงรุก KTA MOdel รายการที่ต้องมีในแผนแม่บท ต้องมีรายละเอียดประกอบดังนี้ ภารกิจ/Mission วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การประเมินศักยภาพ การบริหารทุนในระยะยาว KTA Model Sombat Boonyavanich

6 การลำดับความสำคัญของแผนกลยุทธ์
เป้าหมายระยะยาวที่ ครอบคลุมทุกมิติ ภารกิจ/วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การวัดศักยภาพ แผนปฏิบัติการ รายละเอียดที่มุ่งปฏิบัติได้ทันที KTA Model Sombat Boonyavanich


ดาวน์โหลด ppt การทำงานเชิงรุก การทำงานเชิงรุก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google