งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทศึกษานิเทศก์ กับ การสนับสนุน eDLTV ในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทศึกษานิเทศก์ กับ การสนับสนุน eDLTV ในโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทศึกษานิเทศก์ กับ การสนับสนุน eDLTV ในโรงเรียน
สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

2 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
แนวทางการสนับสนุน อุปสรรค/ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข ผลลัพธ์ที่ได้ สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

3 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
แนวทางการสนับสนุน ชี้แจงคุณลักษณะที่ดี ของสื่อ eDLTV สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

4 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
ไม่ต้องรอเวลาออกอากาศให้ตรงกับเวลาสอนจริงในโรงเรียน สามารถหยุดการสอน หรือย้อนกลับได้ สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

5 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร มีสื่อ/ใบงาน/ใบความรู้/แบบทดสอบ ครูผู้สอนสามารถดูเพื่อเตรียมการสอนล่วงหน้าได้ สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

6 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
ใช้งานได้ทั้ง online และ offline สะดวกในการใช้งาน ได้หลายรูปแบบ เช่น TV-Out , Projecter , LAN สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

7 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
ตัวอย่าง รูปแบบการใช้งาน eDLTV ใช้จากเครือข่ายห้องคอมพิวเตอร์ แบบ 1:1 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

8 ใช้จากเครือข่ายห้องคอมพิวเตอร์
สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

9 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
ตัวอย่าง รูปแบบการใช้งาน eDLTV ใช้จาก Sever หรือ Ext.HDD เพื่อ แสดงผลทางโทรทัศน์ /โปรเจ็คเตอร์ แบบ 1 เครื่อง : 1 ห้องเรียน สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

10 TV out แสดงผลทางโทรทัศน์
สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

11 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
แนวทางการสนับสนุน แนะนำ/ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านเทคนิค สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

12 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
วิธีการใช้งานแบบ online วิธีการใช้งานแบบ offline การทำสำเนา eDLTV การตัดแยกเป็นรายวิชา สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

13 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
การนำสื่อ eDLTV ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ eDLTV บน Social network สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

14 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
แนวทางการสนับสนุน ติดตาม ดูแล และให้ ความช่วยเหลือ สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

15 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
อุปสรรค/ปัญหา ที่พบ ครูขาดความเข้าใจในการนำสื่อ eDLTV ไปประยุกต์ใช้ ในชั้นเรียน สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

16 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
ครูไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของ eDLTV อย่างแท้จริง ครูขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

17 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุน เช่น ด้านงบประมาณ สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

18 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
แนวทางแก้ไข สำรวจสภาพปัญหา และความช่วยเหลือที่โรงเรียนต้องการ สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

19 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
จัดอบรม ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ eDLTV ตามความต้องการ สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

20 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
คอยช่วยเหลือ ติดตาม นิเทศ อย่างต่อเนื่อง สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

21 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
ผลลัพธ์ที่ได้ - ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครู ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

22 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
ลดปัญหาครูผู้สอน สอนไม่ตรงกับวิชาเอก นักเรียนสามารถใช้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองได้ สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

23 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
ครูผู้สอน ใช้สื่อ eDLTV ช่วยใน การสอนซ่อมเสริม/สอนซ้ำ ให้กับนักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้า หรือเด็กพิเศษ สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

24 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
ลดภาระงานของครู ในการเตรียม สื่อการการสอน สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

25 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้มากขึ้น สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

26 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
นักเรียนมีความพึงพอใจ สนุกสนานกับการเรียนโดยใช้สื่อ eDLTV ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

27 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ผู้บริหาร ประสานร่วมมือ ศึกษานิเทศก์สนับสนุน ครู ยึดถือปฏิบัติ นักเรียน หัดเพียร..เรียนรู้ สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก

28 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก
สวัสดีครับ สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท.นครนายก


ดาวน์โหลด ppt บทบาทศึกษานิเทศก์ กับ การสนับสนุน eDLTV ในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google