งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดตั้งงานประสานศูนย์วิทยพัฒนา 25 สิงหาคม 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดตั้งงานประสานศูนย์วิทยพัฒนา 25 สิงหาคม 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้บริการของงานประสานศูนย์วิทยพัฒนา กับ ความคาดหวังของศูนย์วิทยพัฒนา

2 จัดตั้งงานประสานศูนย์วิทยพัฒนา 25 สิงหาคม 2550
ประกาศ จัดตั้งงานประสานศูนย์วิทยพัฒนา 25 สิงหาคม 2550

3 วิสัยทัศน์ “ งานประสานศูนย์วิทยพัฒนาเป็นหน่วยงานประสานและบริหารกลยุทธ์ที่เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการพัฒนาศูนย์วิทยพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ”

4 พันธกิจ สนับสนุนการประสานนโยบายและการจัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา
เป็นหน่วยงานกลางที่ประสาน สนับสนุน และผลักดันกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนาให้ไปสู่ความสำเร็จ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินของศูนย์วิทยพัฒนาต่อมหาวิทยาลัย

5 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานประสานศูนย์วิทยพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการสนับสนุนและผลักดันกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนาให้ไปสู่ความสำเร็จ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ เพื่สนับสนุนปัจจัยต่างๆที่เอื้อต่อความสำเร็จตามกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา

6 เป้าประสงค์ งานประสานศูนย์วิทยพัฒนาเป็นกลไกหลักสำคัญทางกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนาที่เป็นที่ยอมรับและสามารถพัฒนาศูนย์วิทยพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ศูนย์วิทยพัฒนามีระบบและกลไกการบริหารกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์วิทยพัฒนาได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จตามกลยุทธ์จากมหาวิทยาลัย

7 เป้าหมาย ( KPI ) บุคลากรของงานประสานศูนย์วิทยพัฒนาสามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้ข้อเสนอแนะด้านกลยุทธ์แก่ศูนย์วิทยพัฒนาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ร้อยละ 80 ของศูนย์ฯมีกลไกและการจัดทำแผนในรูปแบบแผน กลยุทธ์แบบมุ่งเน้นผลงาน มีการออกแบบและจัดทำระบบการประเมินผลฯแล้วเสร็จและใช้งานได้จริงภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ร้อยละ 70 ของโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ของศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนปัจจัยในระดับที่เหมาะสม

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของงานประสานฯ
เป้าหมาย : 1. บุคลากรของงานประสานศูนย์วิทยพัฒนาสามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้ข้อเสนอแนะด้านกลยุทธ์แก่ศูนย์วิทยพัฒนาภายในปีงบประมาณ พ.ศ มีการออกแบบและจัดทำระบบการประเมินผลฯแล้วเสร็จและใช้งานได้จริงภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

9 กลยุทธ์ : 1. นำแหล่งเรียนรู้ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนมาช่วยสร้างและพัฒนาระบบการวางแผนและประเมินผลแบบ BSC 2. สร้างระบบการสื่อสารระหว่างงานประสานศูนย์ฯกับศูนย์ฯที่มีประสิทธิภาพ 3. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรศูนย์ฯด้วยการเป็นต้นแบบ KM ด้านอำนวยการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์ความ รู้ด้านยุทธศาสตร์การสร้างนวัตกรรมนโยบายและแผน 4. สร้างและพัฒนาระบบ ประเมินผลโดย BSC

10 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศูนย์ฯให้มีการปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์
เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 80 ของศูนย์ฯมีกลไกและการจัดทำแผนในรูปแบบแผน กลยุทธ์แบบมุ่งเน้นผลงาน 2. ร้อยละ 70 ของโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ของศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนปัจจัยในระดับที่เหมาะสม

11 กลยุทธ์ : 1. สร้างและพัฒนาแผนกลยุทธ์แบบมุ่งเน้นผลงานครบทั้ง 10 ศูนย์ด้วย BSC 2. สร้างบทบาทของงานประสานศูนย์วิทยพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจเจรจาต่อรองด้านปัจจัยสนับสนุนศูนย์ฯในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมกับส่วนกลางโดยผลักดันให้เกิดหลักการ Empowerment จากอธิการบดี ( การมอบอำนาจ ) 3. สร้างบทบาทของงานประสานฯให้มีหน้าที่ประสานและสนับสนุนการแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การจัดทำงานโครงการ/กิจกรรมของศูนย์ ฯที่สามารถปฏิบัติได้จริง

12 4. กระตุ้นจิตสำนึกโดยสร้าง Supply Change Management ให้มีความรู้สึกเป็น Partnership 5.ใช้ Model PMQA ( Public Sector Management Quality Award ) กับผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการศูนย์ฯ 6. สร้างภาพอนาคตของศูนย์ฯเชิงค่านิยมในการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งภายใน 5-10 ปีข้างหน้าด้วยแนวคิด Chare Value

13 บทบาทหน้าที่ของงานประสานศูนย์วิทยพัฒนาที่ปฏิบัติอยู่จริง
งานด้านการอำนวยการและธุรการ - งานสารบัญ - งานติดต่อประสานงาน - งานบริหารงานบุคคล

14 2. ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์วิทยพัฒนา
- ประสานและสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม/โครงการ ของศูนย์วิทยพัฒนาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 3. ประสานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย - แปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นโครงการของ ศูนย์ที่ปฏิบัติได้จริง 4. การติดตามและประเมินผลงานของศูนย์วิทยพัฒนา - กำหนดรูปแบบการประเมินผลกรดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา - ออกแบบระบบการประเมินผล

15 - จัดทำคู่มือการประเมินผล
- ดำเนินการประเมินผล - วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมิน - จัดทำรายงานผลการประเมิน


ดาวน์โหลด ppt จัดตั้งงานประสานศูนย์วิทยพัฒนา 25 สิงหาคม 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google