งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

..เทคโนโลยีการใช้RFIDกับงานในห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "..เทคโนโลยีการใช้RFIDกับงานในห้องสมุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ..เทคโนโลยีการใช้RFIDกับงานในห้องสมุด
เป็น เทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่องานระบุลักษณะ โดยเฉพาะ งานซึ่งในลักษณะที่ เป็นส่วนหนึ่งในการบริการที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไปในห้องสมุด ได้แก่ การระบุตัวสมาชิกและสื่อวัสดุต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดไว้เพื่อบริการสมาชิก

2 .. อุปกรณ์ที่ใช้งาน และ ลำดับการทำงาน
1. Member Card - บัตรสมาชิก 2. RFID Tag – เก็บข้อมูลของหนังสือ ..เทคโนโลยีการใช้ RFID กับงานในห้องสมุด

3 .. อุปกรณ์ที่ใช้งาน และ ลำดับการทำงาน
3. Security Gate - เสาสัญญาณกันขโมย 4. Deactivator เครื่องตัดต่อสัญญาณTag 5. Access Control - ระบบควบคุมการเข้าออก

4 .. อุปกรณ์ที่ใช้งาน และ ลำดับการทำงาน
6. Circulation Service Workstation เป็นการให้บริการยืม - คืน 7. Self Check Station เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยืมหนังสือ

5 .. อุปกรณ์ที่ใช้งาน และ ลำดับการทำงาน
8. Book Return ตู้ให้บริการคืนหนังสือห้องสมุดอัตโนมัติ 9 . Shelf Sorting Station เครื่องแยกประเภทหนังสือ

6 .. อุปกรณ์ที่ใช้งาน และ ลำดับการทำงาน
1o. Library Handheld Inventory – ตรวจเช็คหนังสือ

7 ระบบจัดการห้องสมุด (Library Management System)

8 1. Library Security System Only
การจัดการในห้องสมุดสามารถแบ่งเป็น 4 เฟสใหญ่ๆ 1. Library Security System Only 2. Support Library Circulation ระบบการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการขโมยหนังสือ รองรับงานบริการยืมหนังสือในห้องสมุด

9 3. Patron Self Check-in/Check-out
4. Smart and Quick Inventory Tagging เครื่องมือยืม-คืนอัตโนมัติเพื่อเสริมการบริการ การจัดการระบบจัดเก็บหนังสือภายใน

10 กระบวนการคืนหนังสือด้วยระบบเทคโนโลยี RFID
คืนหนังสือที่เครื่องปฏิบัติการยืมคืนด้วยตนเอง เครื่องจะทำการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทันที่ บรรณารักษ์เปิดสัญญาณกันขโมย เครื่องเปิดสัญญาณกันขโมยอัตโนมัติ นำหนังสือขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ

11 กระบวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบเทคโนโลยี RFID
สืบค้นข้อมูลหนังสือที่ต้องการจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ระบบปิดสัญญาณกันขโมย เดินไปหยิบตัวเล่มหนังสือที่ชั้นวางหนังสือ ข้อมูลการยืม-คืนจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสมเทศของห้องสมุดทันที ยืมหนังสือด้วยตัวเองที่เครื่องปฏิบัติการยืมคืนด้วยตัวเอง เครื่องจะพิมพ์ใบสลิปแสดงรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมและกำหนดวันส่งคืน ออกจากห้องสมุดโดยผ่านประตูเข้า-ออกห้องสมุด ที่ติดเครื่องตรวจจับสัญญาณ RFID

12 เหตุผลในการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในห้องสมุด
1.   ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการให้บริการยืมคืน 2.   ทำให้การยืมคืนหนังสือด้วยตนเองง่ายขึ้น 3.   มีความปลอดภัยสูง 4. เพิ่มความรวดเร็วในการสำรวจชั้นหนังสือ 5.   ป้าย RFID มีอายุการใช้งานนาน

13 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ จาก www. ต่างๆที่ได้ให้ข้อมูลมานำเสนอ

14 และขอจบการบรรยาย ขอขอบพระคุณ ไว้ ณ. โอกาสนี้


ดาวน์โหลด ppt ..เทคโนโลยีการใช้RFIDกับงานในห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google