งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Unity card S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Unity card S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Unity card S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:0-2175-6363
ISO-CARD (ISO × x 0.76 mm) Company logo Optional Photo Personal information Card Number Smart Card Chip By : Pisit Theeratthanakorn Project Sales Manager Tel: S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:

2 Company Profile S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:

3 บัตรนักศึกษา ประโยชน์ในการใช้บัตร (Benefit Of card )
- บัตร ใช้เพื่อตรวจสอบตัวตน ( Identify ) - บัตร ใช้กับธุรกรรมทางการเงิน ( E - Purse) S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:

4 ประโยชน์ในการใช้บัตร (Benefit of card )
บัตร ใช้เพื่อตรวจสอบตัวตน ( Identify ) ระบบที่จอดรถยนต์ ( Car park system ) ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อ ( Visitor management system) ระบบตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกประตู (Access control ) ระบบการเข้า-ออก ประตูแขนกั้น ( Pedestrian gate) ระบบควบคุมการขึ้น-ลงลิฟท์ ( Elevator control ) ระบบการลงเวลา ( Time attendance ) S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:

5 ประโยชน์ในการใช้บัตร (Benefit of card )
ระบบตรวจสอบทรัพย์สิน (RFID tracking) ระบบการจองใช้ห้องประชุม ( Meeting room booking) ระบบการจองใช้คอมพิวเตอร์ (Computer booking) ระบบลงเวลาเรียนและตารางสอน ( Class attendance ) ระบบการลงคะแนน ( E-Vote) ระบบแจ้งเตือนการลงเวลาเรียน (School SMS.) S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:

6 Identify S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:0-2175-6363
SMS. Smart vote Car parking Class attendance VMS. Computer booking Access control Meeting room booking Pedestrian gate RFID tracking Elevator control Time attendance S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:

7 ใช้บัตรร่วมกับธุรกรรมทางการเงิน (E-Purse)
พันธมิตร ทางธุรกรรมทางการเงิน S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:

8 2.บัตร ใช้กับธุรกรรมการเงิน ( E-Purse )
ระบบศูนย์อาหาร (Food court) ระบบการชำระเงินค่าสินค้า ( Point of sales) ระบบการเช่า-ยืม Locker ใช้เก็บทรัพย์สิน (E-Locker) ระบบเช่ายืม-คืน อุปกรณ์ ( Borrow of asset ) เช่น ชำระค่าปรับ อุปกรณ์กีฬา, หนังสือ ฯลฯ S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:

9 บัตร ใช้กับธุรกรรมการเงิน ( E-Purse )
ระบบการเช่ายืมจักรยาน (E- Bicycle ) ระบบชำระเงินการพิมพ์ใบเกรด, ใบรับรองผล ฯลฯ (E-Document machine) ระบบชำระเงินการสั่งงานพิมพ์ ( Print on demand ) S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:

10 E- Purse เติม แตะ ตัด Food court Print on demand Point of sales E-Document machine E- Locker E- Bicycle Borrow of asset S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:

11 Reference Site S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:

12 S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:0-2175-6363

13 S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:0-2175-6363

14 S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:0-2175-6363

15 S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:0-2175-6363

16 Answer & Question Thank you
S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:


ดาวน์โหลด ppt Unity card S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google