งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Status-สถานภาพทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Status-สถานภาพทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Status-สถานภาพทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย อธิบาย BILLED รอจ่ายค่าปรับ ทรัพยากรฯที่ถูกยืมอยู่และยังไม่ได้คืนเป็นเวลานาน รอดำเนินการจ่ายค่าปรับ BINDING รอเย็บเล่ม วารสารฉบับล่วงเวลาปีที่ผ่านมา อยู่ระหว่างส่งเย็บเล่ม CATALOGING รอวิเคราะห์ ทรัพยากรฯอยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถติดต่อใช้งานเร่งด่วนได้ที่เคาน์เตอร์บริการ CHK SHELVES ดูที่ชั้นหนังสือ ทรัพยากรฯอยู่บนชั้น ได้แก่ หนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ / CD / วารสารล่วงเวลาฉบับปลีก CLMS RETD ทวงคืนแล้ว ยืนยันว่าได้คืนแล้ว แต่ยังหาที่ห้องสมุดไม่พบ DUE+DD-MM-YY วันกำหนดคืน ทรัพยากรฯ ถูกยืมไปดูกำหนดวันคืน สามารถจองเพื่อใช้งานต่อด้วยตนเองได้ที่ ช่องทาง Request หรือติดต่อจองได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

2 สถานภาพทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย อธิบาย INCOMPLETE ชำรุด ทรัพยากรฯ ที่ขำรุดไม่สามารถให้บริการได้ รอซื้อทดแทน IN REPAIR รอซ่อม หนังสือส่งซ่อม ติดต่อใช้งานเร่งด่วนได้ที่เคาน์เตอร์บริการ IN TRANSIT กำลังส่งต่อ กรณียกเลิกการจองทรัพยากรฯ หลังจากนั้นจะนำขึ้นชั้นหนังสือ LIBRARY TRANSF ย้ายห้องสมุด อยู่ระหว่างการขนย้าย ติดต่อใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการ LIB USE ONLY ใช้เฉพาะในห้องสมุด ได้แก่หนังสืออ้างอิง / สิ่งพิมพ์รัฐบาล / วพ. / ปพ. / DVDโครงการ / ปัญหาพิเศษ / วารสารในปก / วารสารเย็บเล่ม LOST AND PAID หายและกำลังดำเนิน การจ่ายเงิน รอการซื้อทดแทน MISSING หาไม่พบ ทรัพยากรฯ ที่หายไป ค้นหาไม่พบ หลังการสำรวจแล้ว 2 ครั้ง

3 สถานภาพทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย อธิบาย ON DISPLAY จัดแสดงหนังสือใหม่ หนังสืออยู่ระหว่างจัดแสดงในตู้จัดแสดง สามารถหยิบใช้งานได้ ON HOLDSHELF หนังสือจอง ทรัพยากรฯอยู่ระหว่างการจอง จากวันที่หนังสือได้รับการคืนเป็นเวลา 3 วันหลังจากนั้นจะยกเลิกการจองและให้สิทธิ์ผู้จอง คนต่อไปหรือนำขึ้นชั้นหนังสือ ON SEARCH ค้นหาอยู่ แจ้งหาไม่พบไว้ และอยู่ระหว่างการค้นหา PACKAGING กำลังห่อปก อยู่ระหว่างดำเนินการห่อปก ติดต่อใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการ Recently Returned เพิ่งรับคืน ทรัพยากรฯ เพิ่งรับคืนหาที่ชั้นพักหรือบนชั้นหนังสือ หมายเหตุ : สถานภาพนี้จะเปลี่ยนอัตโนมัติหลังจากคืนแล้ว 24 ชม. หรือถูกยืมทันที

4 สถานภาพทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย อธิบาย STAFF ONLY เฉพาะเจ้าหน้าที่ คู่มือการทำงานของเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการ STORE-CATALOG รอคัดออก สิ่งพิมพ์รัฐบาลที่รอคัดออก ตั้งแต่ปี 2549 ลงไป สามารถติดต่อใช้งานได้ที่งานวิเคราะห์ฯ STORE ROOM ห้องเก็บหนังสือ ทรัพยากรฯจัดเก็บตามเกณฑ์การคัดหนังสือฯ ติดต่อใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการ THESIS ONLINE ปริญญานิพนธ์ออนไลน์ ใช้งานผ่านฐานข้อมูลฯ KMITL Undergrad Thesis Online บน WEEDING ถอนออกจากรายการ คัดออกจากรายการตามหลักเกณฑ์การคัดหนังสือเพื่อจัดเก็บและคัดออก ของสำนักหอสมุดกลาง หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทุกห้องสมุด


ดาวน์โหลด ppt Status-สถานภาพทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google