งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัชราภรณ์ ปันแก้ว นันทา เติมสมบัติถาวร มินตรา ไชยชนะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัชราภรณ์ ปันแก้ว นันทา เติมสมบัติถาวร มินตรา ไชยชนะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัชราภรณ์ ปันแก้ว นันทา เติมสมบัติถาวร มินตรา ไชยชนะ
ศึกษาพฤติกรรมการค้นคืนสารสนเทศ จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Alice For Windows) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา น่าน พัชราภรณ์ ปันแก้ว นันทา เติมสมบัติถาวร มินตรา ไชยชนะ

2 ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แนวคิด การค้นคืน OPAC ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3 วัตถุประสงค์ ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
เพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้งานระบบ ทราบปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข

4 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
การดำเนินงาน ประชากร แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

5 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
เพศชาย ศึกษาหาความรู้ ประมาณ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ จากการสอนของอาจารย์

6 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของระบบ
ด้านการให้บริการ เรื่องความเต็มใจของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เรื่องประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านวิธีการค้นคืน โดยใช้หัวเรื่อง (Subject) ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อผู้แต่ง (Author) ด้านผลการค้น ได้รับรายงานที่ตรงตามต้องการและรายการที่ใกล้เคียง ด้านโปรแกรม ในการเข้าดูทรัพยากรสารนิเทศ

7 ปัญหาที่ได้รับเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ด้านการให้บริการ คือเวลาให้บริการน้อยเกินไป ขอพิจารณาเพื่อเพิ่มเวลาการให้บริการ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คือการประมวลผลข้อมูลช้า เพิ่มศักยภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน ด้านผลการค้นคืน คือข้อมูลที่ได้ไม่ตรงตามที่ต้องการ ด้านโปรแกรม คือการเข้าดูทรัพยากรมีขั้นตอนยุ่งยาก จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

8 ประโยชน์และคุณค่างานวิจัย
พฤติกรรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทราบความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้งาน ทราบปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขการใช้ระบบห้องสมุด ได้โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานห้องสมุด

9 Q & A ...ขอบคุณคะ...


ดาวน์โหลด ppt พัชราภรณ์ ปันแก้ว นันทา เติมสมบัติถาวร มินตรา ไชยชนะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google