งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ออกแบบการนำเทคโนโลยีกระบวนการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ออกแบบการนำเทคโนโลยีกระบวนการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ออกแบบการนำเทคโนโลยีกระบวนการ
งานชิ้นที่ 5 ออกแบบการนำเทคโนโลยีกระบวนการ ไปใช้ทางการศึกษา

2 เกมสืบค้นหนังสือ ขั้นตอนการดำเนินงาน แบ่งกลุ่มนักเรียนภายในห้องออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามความสมัครใจกลุ่มละ 5 คน จะได้ทั้งหมด 10 กลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการสืบค้นหนังสือภายในห้องสมุดจากสื่อวีดีทัศน์ที่ครูได้เตรียมไว้ให้ นักเรียนสรุปความรู้ และขั้นตอนวิธีการในการสืบค้นหนังสือจากสื่อวีดีทัศน์ที่ดู

3 ครูสรุปขั้นตอนวิธีการในการสืบค้นหนังสืออีกครั้งหนึ่งและ
ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการทราบวิธีการสืบค้นหนังสือ ที่ถูกต้อง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มละ 1 คนมาจับสลาก โจทย์ในการแข่งขันค้นหาหนังสือ แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ รอบละ 5 กลุ่ม เลือกผู้ชนะ ในแต่ละรอบโดยดูว่านักเรียนกลุ่มใดหาหนังสือได้ครบตาม โจทย์โดยที่ใช้เวลาน้อยที่สุด นักเรียนที่ชนะในรอบที่ 1 และ 2 แข่งขันสืบค้นหนังสือ และต้องเขียนอธิบายขั้นตอนในการสืบค้นได้อย่างถูกต้อง

4 8. นักเรียนกลุ่มที่หาหนังสือได้รวดเร็วถูกต้อง และสามารถจะ
อธิบายขั้นตอนในการสืบค้นหนังสือได้อย่างถูกต้องจะเป็น ผู้ชนะการแข่งขัน นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับคะแนนการมี ส่วนร่วมในชั้นเรียน นักเรียนกลุ่มที่ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลพิเศษเล็กน้อย เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน นักเรียนและครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการแข่ง เกมนี้

5


ดาวน์โหลด ppt ออกแบบการนำเทคโนโลยีกระบวนการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google