งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์

2 ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ควบคุม ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ ต้องการ

3 1.ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทำงาน ที่ใกล้ชิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากที่สุด 1.1 ระบบปฏิบัติการ 1.2 โปรแกรมอรรถประโยชน์

4 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) โปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้เขียนมา ใช้งานเอง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใด อย่างหนึ่งตามที่ต้องการ ซึ่งแบ่งได้ 2.1แบ่งตามลักษณะการผลิตได้2ประเภท 2.1.1ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เองโดยเฉพาะ 2.1.2ซอฟต์แวรืที่หาซื้อได้โดยทั่วไป

5 2.2 แบ่งตามกลุ่มการใช้งาน 3กลุ่มคือ กลุ่มการใช้ทางด้านธุรกิจ กลุ่มการใช้งานทางด้านกราฟิกและ มัลติมีเดีย กลุ่มการใช้งานบนเว็บและการ ติดต่อสื่อสาร

6 การจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้
1.แบบสำเร็จรูป เป็นซอฟต์แวร์ที่หาซื้อกับตัวแทน จำหน่ายสามารถติดตั้งได้ทันที 2.แบบว่าจ้างเป็นซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะ งานแบบเฉพาะ 3.แบบทดลองใช้ เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถทดลอง ใช้ก่อนได้ฟรี

7 4.แบบใช้งานฟรี เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์ โหลดได้ในอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้ฟรี
5.แบบโอเพ่นซอร์ส เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการเปิด ให้แก้ไข ปรับปรุงตัวโปรแกรมต่างๆได้

8 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ เหมาะสมกับการทำงาน
การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ เหมาะสมกับการทำงาน เป็นการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงานนั้น สามารถแบ่งออกได้ 3กลุ่มดังนี้ 1.ซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นแบ่ง ได้ดังนี้

9 1. 1ซอฟต์แวร์ประมวลคำ เป็นซอฟต์แวร์ ประยุกต์สำหรับการพิมพ์เอกสาร 1
1.1ซอฟต์แวร์ประมวลคำ เป็นซอฟต์แวร์ ประยุกต์สำหรับการพิมพ์เอกสาร 1.2ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เป็นซอฟต์แวร์ช่วย ในการคำนวณ 1.3ซอฟแวร์จัดการฐานข้อมูลการใช้ คอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งคือการใช้เก็บข้อมูล

10 1.4 ซอฟต์แวร์นำเสนองานเป็นซอฟแวร์ที่ใช้ สำหรับนำเสนอข้อมูลการแสดงผลที่สามารถดึงดูด ความสนใจ 2.ซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานทางด้านกราฟิกและ มัลติมีเดีย เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการงานด้านกราฟิกและ มัลติมีเดียให้ง่ายขึ้น 2.1 ซอฟแวร์สำหรับงานออกแบบ เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยสำหรับการออกแบบแผนผัง

11 2.2 ซอฟต์แวร์สำหรับสิ่งพิมพ์ เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการกับสิ่งพิมพ์ 2.3ซอฟต์แวร์สำหรับการตกแต่งภาพ เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างและจัดการรูปภาพ 2.4ซอฟต์แวร์สำหรับการตกแต่งวีดีโอและเสียง เป็นซอฟต์แวร์ที่จัดการกับข้อมูลเสียง ผสมเสียง แก้ไขเสียง เอฟเฟ็กต์ หรือตัดต่อวีดีโอ

12 2.5ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างมัลติมีเดีย เป็นซอฟต์แวร์ที่ผนวกกับสื่อหลายชนิดมาประกอบกัน 2.6ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างเว็บ เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการออกแบบเว็บไซต์ได้โดยง่าย 3ซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานบนเว็บและการตืดต่อสื่อสาร เป็นซอฟแวร์ที่เน้นเฉพาะการใช้งานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

13 3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการอีเมล เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับส่งจดหมายสามารถตรวจรับ จดหมายส่งจดหมายออก 3.2 ซอฟต์แวร์สำหรับท่องเว็บ เป็นโปรแกรมหลักสำหรับการเรียกดูข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตสำหรับการรับชมเว็บเพจได้ดี

14 3.3ซอฟต์แวร์สำหรับจัดประชุมทางไกล เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางไกลโดยเฉพาะ เป็นรูปภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่ใช้ในการประชุม 3.4ซอฟต์แวร์สำหรับถ่ายโอนไฟล์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ในการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 3.5ซอฟต์แวร์ประเภทส่งข้อความด่วน เป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถที่จะเปิดปิดเชื่อมต่อโปรแกรม และส่งข้อความได้ทันที

15 3.6 ซอฟต์แวร์สำหรับสนทนาบนอินเทอร์เน็ต เป็นโปรแกรมสำหรับการสนทนาเฉพาะกลุ่มเรียก สั้นๆ ว่าแชท

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google