งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

2 "ระบบเครือข่าย"การติดต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน ลักษณะของเครือข่ายเริ่มจากจุดเล็กๆ อาจจะอยู่บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เดียวกัน แล้วขยายตัวใหญ่เป็นทั้งระบบที่ทำงานร่วมกันในห้องทำงาน ในตึก ระหว่างตึก ระหว่างสถาบัน ระหว่างเมือง ระหว่างประเทศ

3 ระบบสำนักงานอัตโนมัติเป็นระบบที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานที่เกียวกับเอกสารแล้วส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ด้วยไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ เพื่อโอนย้ายแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ระหว่างแผนก อาจจะอยู่ในอาคารเดียวกัน หรือไกลกันออกไปคนละเมือง โดยการส่งข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ต้องเกียวข้องกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์หลายประเภทที่สามารถผนวกเข้าหากันเป็นระบบเดียวกันได้ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้น อาจเป็น โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์เครือข่าย

4 บทบาทที่สำคัญของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคือการให้บริการข้อมูล อาจมีฐานข้อมูลไว้บริการ เช่นฐานข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ ฐานข้อมูลของสินค้าอุปโภคบริโภค หากผู้ใช้ต้องการข้อมูลใดก็จะสามารถติดต่อมายังศูนย์ข้อมูลนั้น การติดต่อจะผ่านเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้การรับข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว

5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์คือการนำคอมพิวเตอร์หลายๆตัวมาต่อเชื่อมโยงให้มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบโดยรวมเพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงเดียวก็ทำงานได้ในตัวเอง แต่หากรวมกันความสามารถคอมพิวเตอร์จะเพิ่มมากขึ้น และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทำให้เกิดความสะดวกสบาย และรวดเร็วขึ้น

6 สิ่งสำคัญที่ทำให้ระบบข้อมูลมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นคือการโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันและการเชื่อมต่อหรือการสื่อสาร การโอนย้ายข้อมูลคือการนำข้อมูลมาแบ่งกันใช้งาน หรือการนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลในลักษณะแบ่งกันใช้ เช่นแบ่งกันใช้โปรแกรม แบ่งกันใช้อุปกรณ์ การเชื่อมต่อไม่ใช่ระหว่างไมโคคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ยังรวมไปยังอุปกรณ์อื่นด้วย เช่นการทำฐานข้อมูลกลาง การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

7 การสื่อสารข้อมูล เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าได้มีการพัฒนาการสือสารเข้ากับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การสื่อสารได้ระยะทางไกลขึ้น และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เนต

8 ยุคปัจจุบันเปรียบเป็นยุคสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการสื่อสารจะหมายถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งอาจอยู่ในรูปตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ วีดีทัศน์ วีดีโอ โดยผ่านสื่อกลางในการสื่อสาร ซึ่งอาจจะมีสาย หรือไร้สายก็ได้

9 องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมุลได้แก่ 1. ข่าวสาร 2. ผู้ส่ง 3. ผู้รับ 4
องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมุลได้แก่ 1.ข่าวสาร 2.ผู้ส่ง 3.ผู้รับ 4.สื่อกลาง 5โพรโทคอล

10 ประโยชน์ของการสือสารข้อมูล
การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักเราจะมาพิจารณาประโยชน์ของการสือสารข้อมูล ดังต่อไปนี้ 1.จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว ประหยัดพื้นที่ 2.ความถูกต้องของข้อมูล 3.ความเร็วของการทำงาน 4.ต้นทุนประหยัด


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google