งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความหมายของคอมพิวเตอร์ - ระบบของคอมพิวเตอร์

2 ความหมายของคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อช่วยให้ - การทำงานเอกสารที่ซ้ำๆ ได้อย่างรวดเร็ว  - การคำนวณตัวเลข ถูกต้อง แม่นยำ - สามารถเก็บข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข ได้โดยง่าย  - การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูล  แล้วสืบค้นได้ - การติดต่อสื่อสาร เพื่อสืบค้นข้อมูล เพื่อบันเทิง

3 Memory ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ Input หน่วยความจำ Process Output
รับส่งข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ส่งออกเป็น ผลลัพธ์ Memory หน่วยความจำ

4 ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์(Computer System) คือองค์ประกอบที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักที่ สำคัญ 4 ประการคือ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คืออุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีวงจรไฟฟ้าอยู่ภายในเป็นส่วนใหญ่ สามารถจับต้องได้ เช่น ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวซีพียู จอภาพ เมาส์ แป้นพิมพ์ลำโพง สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น

5 ฮาร์ดแวร์

6 2. ซอฟต์แวร์ (Software) คือโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง ที่จะสั่ง
และ ควบคุมให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ทำงาน เราไม่สามารถจับต้องซอฟต์แวร์ ได้โดยตรง เหมือนกับตัวฮาร์ดแวร์ เพราะซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมนี้ จะถูกจัดเก็บอยู่ในสื่อ ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม ดีวีดีรอม แฮนดรี้ไดร์ฟ เป็นต้น ซอฟต์แวร์ที่มักติดตั้งไว้ในฮาร์ดดิสก์เพื่อทำงานทันทีที่เปิดเครื่องคือ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ

7 ซอฟต์แวร์

8 3.พีเพิลแวร์ (Peopleware) คือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ พีเพิลแวร์หรือบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์นับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เพราะบุคลากรจะเป็นผู้จัดการหรือผู้ดำเนินงานให้ระบบคอมพิวเตอร์ดำเนินต่อไปได้

9 4. ข้อมูล (Data) คือรายละเอียดข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่สนใจศึกษา และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

10 ส่วนประกอบหลักคอมพิวเตอร์
เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญ ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ คือ ซึ่งส่วนประกอบ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ -ส่วนรับข้อมูลจากผู้ใช้ (INPUT) -ส่วนประมวลผลข้อมูล (Process) -ส่วนแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ (Output)

11 ส่วนประกอบหลักคอมพิวเตอร์
1. 2. 3. 6. 5. 4.

12 อุปกรณ์ที่เป็น (Input)
ได้แก่ -คีย์บอร์ด -เมาส์ -ไมโครโฟน -สแกนเนอร์

13 Process ได้แก่ - หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

14 อุปกรณ์ที่เป็น (Output)
ได้แก่ -จอภาพ (Monitor) -ลำโพง (Speaker) -ปริ้นเตอร์ (Printer) -โปรเจ๊กเตอร์ (Projector)

15 END


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google