งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556

2 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ บทที่ 2 ระบบปฏิบัติการ บทที่ 3 การใช้โปรแกรม MS word บทที่ 4 การใช้โปรแกรม MS Excel บทที่ 5 การใช้โปรแกรม MS Power point บทที่ 6 อินเทอร์เน็ต

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ เป็นคำที่มาจาก ภาษาละตินว่า Computare หมายถึงการนับ หรือคำนวณ คอมพิวเตอร์ แปลว่า คณิตกรณ์ โดยทั่วไป คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องมือหรือ เครื่องจักรที่ประกอบขึ้นจาก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี คุณสมบัติในการรับข้อมูลเข้า จดจำหรือจัดเก็บข้อมูลได้ และ สามารถนำข้อมูลมาคำนวณหรือ ประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ ต้องการออกมาได้

4 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ (Hard ware) ซอฟต์แวร์ (Soft ware) ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) กระบวนการทำงาน (Procedures) บุคลากร (Poeple)

5 Hardware ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำงานประสานกันเพื่อให้เกิดการ ประมวลผล การจัดเก็บ และการ เผยแพร่ข้อมูล ซึ่งฮาร์ดแวร์ใน ระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์รับข้อมูล Input deviice หน่วยประมวลผล Processors อุปกรณ์แสดงข้อมูล Output device และอุปกรณ์ที่ทำ หน้าที่เก็บความจำสำรอง Secondary Storage device

6 Software ซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดคำสั่งที่ สั่งให้ฮาร์ดแวร์ในระบบ คอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกัน และช่วยกันจัดการข้อมูลที่นำไปสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง เตรียมการให้ระบบสามารถ รับคำสั่งให้ทำงานตามที่มนุษย์หรือ ผู้ใช้ต้องการซึ่ง ซอฟต์แวร์ เหล่านี้ได้แก่ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ Operation Systems และ Utilites

7 Program โปรแกรม หมายถึง ชุดคำสั่งที่ สั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งจัดเป็นโปรแกรม ประยุกต์หรือโปรแกรมเฉพาะงาน (Application Program) เช่น โปรแกรมทำบัญชี โปรแกรมคิดเงิน เดือน โปรแกรมพยากรณ์อากาศ หรือโปรแกรมประมวลผลคำ

8 ข้อมูล และ สารสนเทศ (Data and Information)
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูลดิบที่มีจำนวนมากซึ่งอาจอยู่ใน รูปของตัวเลข ตัวอักษร หรือ กราฟิก เป็นข้อมูลที่ต้องการ ประมวลผลเพื่อทราบผลลัพธ์ หรือ ต้องการจัดเก็บให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อใช้งานต่อไป สารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง ผลลัพธ์ที่คอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูลแล้ว เพื่อนำไปใช้ ตามความประสงค์ของผู้ใช้ เช่น นำไปวิเคราะห์ จัดกลุ่ม สังเคราะห์หรือประเมิน รวมทั้ง ปรับปรุงตามที่ ผู้ใช้ต้องการ

9 กระบวนการ (proceduress)
กระบวนการทำงาน หมายถึง กระบวนการหลัก ที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถ ทำได้ ได้แก่ 1. การประมวลผล เช่น การคำนวณ การ เปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม การ เรียงลำดับ การปรับปรุงข้อมูล การ สรุปหรือการแสดงผล 2. การสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น การได้ข้อมูล ที่ถูกต้อง รวมถึงการรักษา ความปลอดภัยและแม่นยำเที่ยงตรงในการ ทำงาน 3. การพัฒนา เช่น การพัฒนาคำสั่งหรือ โปรแกรมเพื่อสั่งการระบบ ฮาร์ดแวร์ให้ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ

10 บุคลากร (Poeple) บุคลากร หมายถึง ผู้ใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้ สารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอร์เรา เรียกว่า End users ส่วนผู้ใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานเราเรียกว่า Hands-on บุคลากรในระบบ คอมพิวเตอร์ยังหมายถึงผู้ประกอบการ อันได้แก่ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้จัดการฐานข้อมูล นัก โทรคมนาคม ผู้ควบคุมระบบ คอมพิวเตอร์ ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ หรือผู้จัดการเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google