งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือไร้กระดาษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือไร้กระดาษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสือไร้กระดาษ

2 ความเป็นมา แนวความคิดเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นภายหลัง ปี ค.ศ โดยปรากฏในนวนิยายวิทยาศาสตร์ ต่อมาได้มีการพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ดังนั้นหน้ากระดาษจึงเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นแฟ้มข้อมูลแทน ทำให้มีความสะดวกต่อการเผยแพร่และจัดพิมพ์เป็นเอกสารประเภท .doc .txt .rtf และ .pdf

3 ความเป็นมา ต่อมาได้มีการพัฒนาโปรแกรมจนกระทั่งสามารถผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นลักษณะเหมือนกับหนังสือทั่วไป กล่าวคือ สามารถแทรกข้อความ แทรกภาพ จัดหน้าหนังสือได้ตามความต้องการของผู้ผลิต และที่พิเศษกว่านั้นคือ สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงเอกสาร (Hypertext) ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ อีกทั้งยังสามารถแทรกเสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ลงไปในหนังสือได้ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ในหนังสือทั่วไป

4 จุดมุ่งหมาย เพื่อฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Foxit Reader ในการอ่าน ไฟล์ pdf
เพื่อสร้าง E-book เพื่อการศึกษาโดยใช้โปรแกรม Foxit Reader

5 ระยะเวลาในการดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ระยะเวลาในการดำเนินการ 20 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Foxit Reader อินเทอร์เน็ต

6 ขั้นตอนการทำงาน กำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม
ศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรม Foxit Reader ในด้านการอ่านไฟล์ pdf (นอกจากเปิดไฟล์สำหรับอ่านแล้ว ยังสามารถทำไฮไลต์ ขีดเส้นใต้ หรือบันทึกย่อเพิ่มเติมลงไปได้) หาตัวอย่างไฟล์ pdf เพื่อสังเกตว่าการออกแบบแบบใดที่น่าสนใจ และจะนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้

7 ขั้นตอนการทำงาน สมาชิกในกลุ่มประชุมเพื่อกำหนดหัวข้อที่จะสร้าง E-book
สมาชิกช่วยกันสังเคราะห์เนื้อหาที่คิดว่าเหมาะสม แล้วค้นหาภาพ เสียง วิดีโอ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา ดำเนินการสร้าง E-book ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ นำเสนอหน้าชั้นเรียน

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อเสนอแนะ
สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้จริง ข้อเสนอแนะ ควรใช้เวลาในการสร้าง E-book แต่ละเรื่องให้น้อยลง ควรคำนึงถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ ในการนำภาพ วิดีโอ และเสียง มาใช้

9 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt หนังสือไร้กระดาษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google