งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

: Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ": Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311304 : Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)
Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 คำอธิบายรายวิชา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง หรือภาษา สำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์อย่างใดอย่างหนึ่ง

3 วัตถุประสงค์รายวิชา เพื่อให้ น.ศ. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เพื่อให้ น.ศ. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างและจัดการภาพกราฟิกส์แบบ 2 มิติ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหวได้โดยใช้ภาษาระดับสูง อาทิ ภาษาจาวา ไพธอน เป็นต้น

4 การวัดผลและประเมินผล
การวัดผล : งาน/การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 50% สอบกลางภาค 25% สอบปลายภาค 25% การประเมินผล : ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ

5 นโยบายประจำรายวิชา ห้ามใช้โทรศัพท์ระหว่างการรับฟังการบรรยาย
ห้ามเข้าเรียนสาย น.ศ.ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ขาดเรียนตั้งแต่ 4 ครั้งหมดสิทธ์สอบ ห้ามคัดลอกงานของผู้อื่น

6 นโยบายประจำรายวิชา ผู้ฝ่าฝืน : นโยบายสีแดง จะไม่ได้คะแนนในชิ้นงานนั้น
นโยบายสีเขียว จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 3 คะแนน

7 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt : Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google