งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

: Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ": Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311304 : Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)
Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 บทที่ 4 ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
บทที่ 4 ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 Graphic Systems ในโลกคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เราแบ่งระบบกราฟิกส์ตามลักษณะการแสดงผลภาพออกเป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ ด้วยกัน ระบบกราฟิกส์แบบ Raster (Raster Graphic Systems) ระบบกราฟิกส์แบบ Vector (Vector Graphic Systems)

4 ระบบกราฟิกส์แบบ Raster Vs Vector

5 Graphic Systems Terminology
Pixel คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของภาพ โดยย่อมาจากคำว่า picture elements ในระบบกราฟิกส์แบบ Raster คือ จุดหนึ่งจุดที่ใช้ในการแสดงผลภาพ ในแต่ละ pixel จะมีตำแหน่งของตัวเองและจะตรงกันกับระบบพิกัด (Coordinates) ในการแสดงผลแบบสองมิติ (2D) pixel จะถูกจัดเรียงเป็นแถวตามแนวตั้งและแนวนอน โดยอาจจะแทนด้วยวงกลมเล็ก ๆ ที่เรียกว่า dots หรือแทนด้วยสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เรียกว่า squares

6 Graphic Systems Terminology
Resolution (ความละเอียด) คือ ค่าที่ใช้วัดจำนวน pixels ทั้งหมดของภาพ ปกตินิยมบอก เป็นตัวเลข 2 จำนวนคือค่าจำนวน pixels ตามแนวตั้งและค่าจำนวน pixels ตามแนวนอน Graphic System ที่มีค่า Resolution สูงกว่าจะให้ภาพที่มีความละเอียดมากกว่า ตัวอย่าง เช่น Mac จะให้ความละเอียดสูงกว่า Windows

7 Graphic Systems Terminology
Dot Pitch คือระยะห่างระหว่าง pixel หนึ่งถึงอีก pixel หนึ่ง

8 Graphic Systems Terminology
Color คือ สีที่ใช้ในการแสดงผลภาพ เช่น จอภาพแบบ CRT จะใช้สีพื้นฐาน 3 สีในการ แสดงผลภาพ

9 Graphic Systems Terminology
Color Depth หรือ bits Depth หรือ bits per pixel (bpp) คือ จำนวนบิตที่ใช้แทนสีในแต่ละ Pixel 1 bit (21 = 2 colors) Monochrome, Black and White Revised: JAN 2010

10 Graphic Systems Terminology
Color Depth หรือ bits Depth หรือ bits per pixel (bpp) คือ จำนวนบิตที่ใช้แทนสี ในแต่ละ Pixel 2 bits (22 = 4 colors) CGA, Gray-Scale Revised: JAN 2010

11 Graphic Systems Terminology
Color Depth หรือ bits Depth หรือ bits per pixel (bpp) คือ จำนวนบิตที่ใช้แทนสีในแต่ละ Pixel 4 bits (24 = 16 colors) EGA Revised: JAN 2010

12 Graphic Systems Terminology
Color Depth หรือ bits Depth หรือ bits per pixel (bpp) คือ จำนวนบิตที่ใช้แทนสี ในแต่ละ Pixel 8 bits (28 = 256 colors) VGA Revised: JAN 2010

13 Graphic Systems Terminology
Color Depth หรือ bits Depth หรือ bits per pixel (bpp) คือ จำนวนบิตที่ใช้แทนสีในแต่ละ Pixel 24 bits (224 = 16,777,216 colors) True Color Revised: JAN 2010

14 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt : Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google