งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเคมี Chemistry Literature

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเคมี Chemistry Literature"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารเคมี Chemistry Literature 01403291
อ.ปิติ ตรีสุกล อ.ภัทรพร จินตกานนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2 เนื้อหา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสาร วิชาการ
ประเภทของเอกสารและรูปแบบ การจัดเก็บเอกสาร การสืบค้นจากฐานข้อมูลและ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การอ้างอิงเอกสาร การอ่านและเขียนบทความ วิชาการทางเคมี

3 สัปดาห์ วันที่ หัวข้อ กิจกรรม ผู้สอน
1 6 พ.ย. 55 รายละเอียดของวิชา บทนำ บรรยาย มอบหมายงาน ปิติ/ภัทรพร 2 13 พ.ย. 55 ความสำคัญของการสืบค้นกับเคมี * ปิติ 3 20 พ.ย. 55 ประเภทของสิ่งตีพิมพ์และการประเมินค่าข้อมูล * ภัทรพร 4 27 พ.ย. 55 ฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด บรรยาย สอบย่อย 1-10 ธ.ค. 55 งานเกษตร กพส. 5 11 ธ.ค. 55 การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ บรรยาย 6 18 ธ.ค. 55 22-30 ธ.ค. 55 สัปดาห์สอบกลางภาค 7 1 ม.ค. 56 การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร*(นัดชดเชยในชั้น) 8 8 ม.ค. 56 การสืบค้นข้อมูลทางเคมี 9 15 ม.ค. 56 10 22 ม.ค. 56 การอ่านและวิเคราะห์บทความวิชาการ 11 29 ม.ค. 56 การอ่านและวิเคราะห์บทความวิชาการ * 12 5 ก.พ. 56 การเขียนบทความวิชาการ 13 12 ก.พ. 56 14 19 ก.พ. 56 การอ้างอิงข้อมูล * 15 26 ก.พ. 56 การอ้างอิงช้อมูล ภัทรพร/ปิติ 4-15 มี.ค. 55 สัปดาห์สอบปลายภาค

4 การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
การเข้าชั้นเรียน ความสนใจและมี ส่วนร่วม* 10% ทดสอบย่อย 10% รายงาน (อ.ภัทรพร) 10% รายงาน (อ.ปิติ) 20% สอบกลางภาค (25 ธ.ค. 2555) 25% สอบปลายภาค (5 มี.ค. 2555) 25%

5 งานกลุ่ม แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน เลือกสีประจำกลุ่ม (เสนอก่อนได้ ก่อน)
เขียว แดง ดำ เหลือง ม่วง น้ำตาล ส้ม น้ำเงิน เทา ทอง เลือกลักษณะประจำกลุ่ม 2 อย่าง ดิน น้ำ ลม ไฟ

6 การแบ่งกลุ่ม กลุ่ม ลักษณะ ตัวแทน เขียว น้ำตาล แดง ส้ม ดำ น้ำเงิน
เหลือง ทอง ม่วง เทา

7 หัวข้อ ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดำ ถั่วเหลือง มะเขือม่วง ถั่วลิสง ฟักข้าว
อัญชัน ฟักทอง หัวไชเท้า

8 งานกลุ่ม # 1 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพืชที่ได้รับ มอบหมาย
ชนิด สายพันธุ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ การนำไปใช้ประโยชน์ การขยายพันธุ์ ลักษณะภูมิอากาศที่เหมาะสม แหล่ง ปลูก ระยะเวลาเก็บเกี่ยว วิธีการปลูก การดูแล พิมพ์ข้อมูลที่หาได้ในแต่ละหัวข้อ ระบุแหล่งที่มา วิธีหา ส่งภายใน 1 สัปดาห์ (วันที่ 13 พ.ย. 55)

9 งานเดี่ยว #1 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ อายุและ วงจรชีวิตของนกอินทรีโดย
อายุขัยโดยเฉลี่ยของนกอินทรี สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงจรชีวิตของ นกอินทรี ผู้เขียน/แหล่งที่มาของข้อมูล สิ่งที่ได้รับจากการค้นคว้านี้ ตอบคำถามที่ 1ภายในวันที่ 7 พ.ย. 53 เวลา 24:00 น. ห้ามทำพร้อมเพื่อน ลอกหรือให้ เพื่อนทำให้ ไม่มีคะแนน

10 งานกลุ่ม # 2 วางแผนศึกษาการปลูกพืช ในกระถาง
วิธีเพาะพืชในกระถาง จากเมล็ดหรือส่วน อื่น (ห้ามซื้อ) พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโต (เลือก 2 ข้อเดียว) ปริมาณดิน (ดิน) ปริมาณน้ำ (น้ำ) จำนวนต้นในกระถาง (ลม) ปริมาณแสง (ไฟ) หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่สนใจต่อ พืชชนิดนั้น ทำแผนการวิจัย อุปกรณ์ ขั้นตอน ข้อมูลที่ต้องการ สถานที่ ส่งใน 1 สัปดาห์ (วันที่ 20 พ.ย. 55)

11 งานกลุ่ม # 3 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
วัดปริมาณต่าง ๆ ที่สนใจศึกษา ทุก 2 วัน ทำการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 6 สัปดาห์ สรุปข้อมูลที่เก็บได้ ในรูป ตาราง สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุป พร้อมอ้างอิง ยืนยันการทำการทดลองและการมี ส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม โดย ถ่ายรูปสมาชิกในกลุ่มระหว่างทำ การทดลองตลอดระยะเวลาทดลอง (ทุกสัปดาห์) ส่งข้อมูล ตารางพร้อมรูป (ภายใน 29 ม.ค. 2556)

12 งานกลุ่ม # 4 รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ เขียนเป็นรายงานการศึกษาวิจัย
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ เขียนเป็นรายงานการศึกษาวิจัย มีส่วนต่าง ๆ ครบถ้วน มีการวิเคราะห์ผลที่ได้ เปรียบเทียบ กับงานอื่น มีรูปแบบและการอ้างอิงที่ถูกต้อง ไม่คัดลอกเนื้อหาหรือภาพของผู้อื่น ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งก่อนหน้า ให้ใส่ ในภาคผนวก ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (ภายใน 15 ก.พ. 55)


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเคมี Chemistry Literature

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google