งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อองค์การ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อองค์การ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อองค์การ
742804 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อองค์การ

2 โครงร่างรายวิชา ผู้สอน วัตถุประสงค์ คำอธิบายรายวิชา Office hours
แผนการสอน การประเมินผล เอกสารประกอบการสอน IT for Organizations

3 ผู้สอน ห้อง 3A10 thippaya.chintakovid@gmail.com ดร. ทิพยา จินตโกวิท
โครงร่างรายวิชา > ผู้สอน

4 โครงร่างรายวิชา > วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนระบบสารสนเทศ เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงธุรกิจขององค์กร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการตัดสินใจเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร โครงร่างรายวิชา > วัตถุประสงค์

5 โครงร่างรายวิชา > คำอธิบายรายวิชา
วิชานี้ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับภาพรวมของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับองค์การและพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคนิค เช่น โอกาสและความท้าทายของระบบสารสนเทศ บทบาททางยุทธวิธีของระบบสารสนเทศ รูปแบบองค์การและกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการข้อสนเทศและการตัดสินใจของฝ่ายบริหารแยกตามระดับ ประเภท สถานะ รูปแบบการตัดสินใจของบุคคลและองค์การ ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลข้อมูล ซอฟต์แวร์ทางด้านสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรข้อมูล ระบบโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสารสนเทศภายในองค์การ การวางแผนและวิธีประยุกต์ระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตขององค์การ การแบ่งชั้นระบบ ทฤษฎีข้อสนเทศและกระบวนการตัดสินใจ การออกแบบองค์การใหม่ด้วยระบบสารสนเทศ ทางเลือกสำหรับวิธีการสร้างระบบแบบต่างๆ การเลือกและประเมินผลระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพด้วยระบบสารสนเทศ และความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำระบบสารสนเทศมาใช้งาน โครงร่างรายวิชา > คำอธิบายรายวิชา

6 โครงร่างรายวิชา > Office Hours
ทุกวันพฤหัสบดี (หลังเลิกเรียน) หรือ นัดหมายทางอีเมล โครงร่างรายวิชา > Office Hours

7 โครงร่างรายวิชา > แผนการสอน
สัปดาห์ที่ 8 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 14 ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค โครงร่างรายวิชา > แผนการสอน

8 โครงร่างรายวิชา > การประเมินผล
งานกลุ่ม % สอบย่อย % สอบกลางภาค % สอบปลายภาค % โครงร่างรายวิชา > การประเมินผล

9 โครงร่างรายวิชา > การประเมินผล
การส่งงาน งานทุกชิ้นต้องส่งในชั้นเรียนของสัปดาห์ที่กำหนด ไม่มีคะแนนให้กับงานที่ส่งช้ากว่ากำหนด การคัดลอกผลงานของคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ และหากตรวจพบ งานชิ้นนั้นจะไม่ได้รับการตรวจและให้คะแนน โครงร่างรายวิชา > การประเมินผล

10 โครงร่างรายวิชา > การประเมินผล
การส่งงาน สำหรับการสอบย่อย นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบในวันที่กำหนด หากไม่เข้าสอบ จะถือว่าสละสิทธิ์ (นอกจากมีกรณีฉุกเฉิน ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเวลาสอบ) โครงร่างรายวิชา > การประเมินผล

11 โครงร่างรายวิชา > เอกสารประกอบการสอน
[1] Laudon, K. and Laudon, J. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 11th ed. Pearson Education Inc., 2010. [2]Turban, E., et al. Information Technology for Management. 6th ed. John Wiley & Sons (Asia), Pte., Ltd, 2008. [3]Haag, S., Baltzan, P., and Phillips, A. Business Driven Technology. 2nd ed. McGraw-Hill Irwin, 2008. โครงร่างรายวิชา > เอกสารประกอบการสอน

12 โครงร่างรายวิชา > เอกสารประกอบการสอน
[4]ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551. [5]ดารณี พิมพ์ช่างทอง. ระบบสารสนเทศในองค์กร. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2552. โครงร่างรายวิชา > เอกสารประกอบการสอน


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อองค์การ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google