งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมการเรียนรู้
เรื่อง สัตว์ที่ฉันชอบ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูปริศนา บุญประสพ โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

2 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน ต1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตัวชี้วัดที่ 1 ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง เหมาะสม

3 วัตถุประสงค์ 1. สามารถแสดงความรู้สึกชื่นชอบ
2. สามารถบอกชื่อของสัตว์ชนิดต่างๆได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ** จากบทเรียนนอกเหนือจากการพูดเพื่อแสดงการชื่นชอบที่ เกี่ยวกับสัตว์แล้ว ยังสามารถใช้แสดงความชื่นชอบกับสิ่งอื่นๆ ได้ หรือไม่ คำถามประจำหน่วย ** ฉันชอบช้าง คุณก็ชอบช้างด้วยใช่หรือไม่ คำถามประจำบท **คุณชอบสัตว์อะไร

5 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
การตั้งคำถาม การสังเกตุ แบบประเมินการนำเสนอ

6 โครงงาน เป้าหมาย นักเรียนเกิดทักษะในการออกเสียง แต่งประโยคเลียนแบบตัวอย่างได้ถูกต้อง บทบาท นักเรียนวางแผนการทำงานของแต่ละคน โดยห้ามใช้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่ซ้ำกัน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาระงาน นักเรียนแต่ละคนสรุปคำศัพท์ที่ตนเลือก แล้วนำมาทำเป็นชิ้นงานตามตัวอย่างข้างล่าง 我喜欢狗 ผลงาน นำเสนอหน้าชั้นทีละคน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google