งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี

3 SAWASDEE HELLO SAWASDEE WELCOME GOOD MORNING GOOD AFTERNOON
GOOD EVENING GOOD NIGHT 1

4 สื่อ การเรียนการสอน

5 การใช้สื่อใน การเรียนการสอน
การใช้สื่อใน การเรียนการสอน ๑. สื่อนำเข้าสู่บทเรียน ๒. สื่อเสนอเนื้อหาบทเรียน ๓. สื่อสรุปบทเรียน ๔. สื่อเพื่อการสอบและทดสอบ

6 ความหมายของสื่อ Media is channel of message transferring.
สื่อคือช่องทางหรือเครื่องมือถ่ายทอด ข้อมูล สาร

7 ความหมายของสื่อ การเรียนการสอน
ความหมายของสื่อ การเรียนการสอน สื่อคือช่องทาง หรือเครื่องมือถ่ายทอด ข้อมูล สาระ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา

8 ความหมายของ การเรียนการสอน ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ
ความหมายของ การเรียนการสอน ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ คือระบบสื่อสาร สองทาง มีข้อมูลย้อนกลับฉับพลัน ที่ผู้สอนและผู้เรียนผลัดกันเป็นผู้ส่ง และ ผู้รับ ข้อมูล สาระ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ด้วยช่องทางหลากหลาย และเป็นสื่อทีผู้เรียนพอใจจะรับสาระที่สุด

9 ช่องทาง การเปิดรับสาร
ช่องทาง การเปิดรับสาร ตา % หู % ปาก จมูก และกายสัมผัส 14%

10 ระบบสื่อที่ดี สื่อสารพร้อมกันหลายช่องทาง มีความเป็นรูปธรรมสูง
สื่อสารสองทางฉับพลัน สื่อสารพร้อมกันหลายช่องทาง มีความเป็นรูปธรรมสูง ช่องทางเหมาะสมกับสาร ช่องทางเหมาะสมกับผู้รับสาร ใช้เครื่องมือสื่อสารจำนวนน้อยที่สุด เครื่องมือสื่อสารง่ายต่อการควบคุมที่สุด

11 ระบบสื่อการเรียนการสอน
เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในระบบการเรียนการสอน

12 ระบบสื่อการเรียนการสอน
ระบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย ๓ ระบบ การวางแผนการสอน ๒. กระบวนการเรียนการสอน ๓. การวัดและประเมินผลการเรียน และการสอน

13 ระบบสื่อการเรียนการสอน
ระบบการวางแผน การเรียนการสอน ประกอบด้วย ๕ ระบบ ๑. คำอธิบายรายวิชา+ความทันสมัย ๒. เค้าโครงและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ๓. ออกแบบและจัดหาหรือผลิตสื่อการเรียนการสอน ๔. ออกแบบและจัดหาสื่อการวัดและประเมินผลการเรียน และการสอน ๕. จัดทำแผนการเรียนการสอน

14 ระบบการเรียนการสอน เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในระบบการศึกษา

15 จัดการศึกษาเพื่ออะไร ?
จัดการศึกษาเพื่ออะไร ?

16 สื่อมีความสำคัญ ต่อระบบการศึกษาอย่างไร
สื่อมีความสำคัญ ต่อระบบการศึกษาอย่างไร

17 สื่อกับระบบ การศึกษา

18 สื่อดี ระบบการสื่อสารดี
ระบบการเรียนการสอนดี

19 ระบบการเรียนการสอนดี
ระบบการศึกษาดี

20 ระบบการศึกษาที่ดีกันก่อน
ระบบการศึกษาที่ดีคือ อะไร ? เรามารู้จัก ระบบการศึกษาที่ดีกันก่อน

21 EDUCATION IN THE AGE OF GLOBALIZATION
PROFESSOR DR. NIPONE SOOKPREEDEE Vice President for Siam University TNAILAND 2

22 EDUCATION IN THE AGE OF GLOBALIZATION
THE WORLD OF EDUCATION COMMUNICATION TECHNOLOGY EDUCATIONAL TECHNOLOGY DISTANCE EDUCATION 3

23 THE WORLD OF EDUCATION THE WORLD OF A GOOD MAN GOOD COMMUNICATIONS
GOOD DECISIONS GOOD SOCIAL SKILLS GOOD VISION GOOD PERSONALITY THE WORLD OF A GOOD MAN GOODMAN 5 4

24 GOOD ENVIRONMENT GOOD MAN GOOD SOCIAL SKILLS 5

25 COMMUNICATION TECHNOLOGY
MACHINE TECHNOLOGY HUMAN TECHNOLOGY SOCIAL TECHNOLOGY NATURAL TECHNOLOGY 6

26 COMMUNICATION AND MACHINE TECHNOLOGY
TEXT & GRAPHICS PRINTED MATERIALS TELEPHONE & FAX RADIO & TELEVISION DISK & CD-ROM COMPUTER & NETWORKS INTERNET & INTRANET WORLD WIDE WEB MULTIMEDIA NETWORKS 7

27 นวัตกรรมสื่อ การเรียนการสอน
นวัตกรรมสื่อ การเรียนการสอน

28 มหาวิทยาลัย ปี 2020 จะมี ห้องเรียนพกพา จริงหรือไม่ ?
มหาวิทยาลัย ปี จะมี ห้องเรียนพกพา จริงหรือไม่ ?

29 COMMUNICATION SUPERHIGHWAY TECHNOLOGY
COAXIAL CABLE FIBER OPTICS BEAM LINK MICROWAVE SATELLITE ISDN & BISDN MULTI PLE LINK 8

30 EDUCATIONAL TECHNOLOGY
MACHINE TECHNOLOGY HUMAN TECHNOLOGY SOCIAL TECHNOLOGY NATURAL TECHNOLOGY 9

31 EDUCATIONAL MEDIA TECHNOLOGY AS A COMMUNICATION MACHINE
TEXT & GRAPHICS PRINTED MATERIALS TELEPHONE & FAX RADIO & TELEVISION DISK & CD-ROM COMPUTER & NETWORKS INTERNET & INTRANET WORLD WIDE WEB MULTIMEDIA NETWORKS INSTRUCTIONAL PACKAGES e-learning & e-education 10

32 EDUCATION AND HUMAN TECHNOLOGY
HUMAN BEHAVIOR SOCIAL BEHAVIOR ENVIRONMENTAL SCIENCE NATURAL SCIENCE 11

33 EDUCATIONAL TECHNOLOGY FOR ALL PEOPLE REGARDLESS OF :
LOCATION ECONOMIC STATUS SOCIAL STATUS AGE & GENDER TIME & SITUATION 12

34 DISTANCE EDUCATION AS TELECOMMUNICATION
FREE FAIR FAST FACT FULL LOCATION ECONOMIC STATUS SOCIAL STATUS AGE & GENDER TIME & SITUATION 13

35 DISTANCE EDUCATIONAL MEDIA
PRINTED MATERIALS RADIO & TELEVISION INTERNET & INTRANET WORLD WIDE WEB MULTIMEDIA NETWORKS INSTRUCTIONAL PACKAGES 14

36 DISTANCE EDUCATION NETWORKS
ACADEMIC ADMINISTRATION SERVICES INSTRUCTION EVALUATION QUALITY ASSURANCE 15

37 DISTANCE EDUCATION IN THE AGE OF GLOBALIZATION
THE WORLD OF A GOOD MAN GOOD COMMUNICATIONS GOOD DECISIONS GOOD SOCIAL SKILLS GOOD VISION GOOD PERSONALITY GOODMAN 17 16

38 วิวัฒนาการสื่อการศึกษา
๒๕๑๐ แผ่นใส ๒๕๒๐ โทรทัศน์ศึกษา ๒๕๓๐ Tele Educational Conferencing ๒๕๓๕ Computer for Education ๒๕๔๐ PowerPoint & E-Learning ๒๕๔๕ E-Education

39 ห้องเรียนพกพาคืออะไร ?
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจะมีห้องเรียน พกพาหรือไม่ ?

40


ดาวน์โหลด ppt ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google