งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนที่ทำให้การสอนงานคลินิกน่าสนใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนที่ทำให้การสอนงานคลินิกน่าสนใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนที่ทำให้การสอนงานคลินิกน่าสนใจ
โดย นางสาวฐิติมา จำนงค์เลิศ

2 ความหมายของสื่อการสอน
ตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ซึ่งถูกนำมาใช้ในการการเรียนการสอน เพื่อเป็นตัวกลางในการนำส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติ จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน ช่วยให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ตั้งไว้ ที่มา :

3 สื่อการสอนมีหลายประเภท
แบ่งตามลักษณะ 1. สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่สไลด์ แผ่นใส เอกสาร ตำรา สารเคมี สิ่งพิมพ์ 2. สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ของจริง หุ่นจำลอง เครื่องเล่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายแผ่นใส อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การจัดนิทรรศการ และสถานการณ์จำลอง 4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
CAI: Computer –assisted instruction เป็นรูปแบบหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการรับรู้ของผู้เรียน เป็นสื่อการสอนรายบุคคลชนิดหนึ่งที่นำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องช่วยนำเสนอ อันมีตัวแปรภาพ ภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิก เสียและให้ข้อมูลป้อนกลับได้ทันทีโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาตามลำดับจากง่ายไปยาก ทบทวนเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบได้ด้วยตนเอง


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนที่ทำให้การสอนงานคลินิกน่าสนใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google