งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-learning การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Learning) เป็นการศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต(Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-learning การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Learning) เป็นการศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต(Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 E-learning การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Learning) เป็นการศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต(Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย อาทิเช่น , Web-board, Chat

3 E-learning E-learning เป็นการเรียนสำหรับทุกคน, เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime)

4 องค์ประกอบของ E-learning
เนื้อหาของบทเรียน(Content) ระบบบริหารการเรียน(Learning Management System) ระบบการติดต่อสื่อสาร(Communications) การสอบและการวัดผลการเรียน(Examination & Evaluation)

5

6 ประโยชน์จาก E-learning

7 การนำ E-learning ไปใช้งาน
อบรมและพัฒนาบุคลากร เสริมการเรียนการสอนให้เข้าสู่ระบบให้มากขึ้น เรียนรู้ด้วยตัวเอง

8 ตัวอย่างเว็บไซต์ www.webct.com www.learningthai.com www.ram.edu


ดาวน์โหลด ppt E-learning การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Learning) เป็นการศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต(Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google