งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฐมนิเทศทางอินเทอร์เน็ต (e-orientation) ชุดวิชา 51799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องสตูดิโอ 3 วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฐมนิเทศทางอินเทอร์เน็ต (e-orientation) ชุดวิชา 51799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องสตูดิโอ 3 วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฐมนิเทศทางอินเทอร์เน็ต (e-orientation) ชุดวิชา การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องสตูดิโอ 3 วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2554 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาฯ

2 Sukhothai Thammathirat Open University (STOU)
Philosophy: Open for all Mode: Distance education Media: main & supplementary

3 STOU’s Distance learning in Higher degree nursing education
Instructors Printed material Learning media Seminar, Tutorial session intensive workshop E-learning, e-tutorial , web casting. , chat, black board , etc. ; Students Regional centers Advisers: academic, Thesis Student club

4 วัตถุประสงค์ชุดวิชา 1. เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล วิชาชีพ การสาธารณสุข การบริหาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ การพยาบาล 3. พัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล ผู้นำด้านสุขภาพ และสังคม

5 วัตถุประสงค์ชุดวิชา (ต่อ)
4. ส่งเสริมทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีมแบบเผชิญหน้าและผ่านอินเทอร์เน็ต 5. เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและนักบริหาร

6 ศึกษาเอกสารฝึกอบรม 7 ตอน
ตอนที่ 1 การพัฒนาวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ ตอนที่ 2 การตลาดบริการสุขภาพ ตอนที่ 3 การสร้างโอกาสในการแข่งขัน ตอนที่ 4 การจัดการความขัดแย้ง ตอนที่ 5 การตัดสินใจ ตอนที่ 6 การสอนงานทางการพยาบาล ตอนที่ 7 คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายสำหรับผู้บริหารการพยาบาล

7 กิจกรรมประจำชุดวิชา การศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการทางสุขภาพ ต่างประเทศหรือในประเทศ การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการการจัดทำสื่อรายการวิทยุกระจายเสียง ให้ความรู้ด้านสุขภาพและเผยแพร่ กิจกรรมอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต พยาบาลศาสตร์

8 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการทางสุขภาพ
ศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพและบริหารการพยาบาล ในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการ ในประเทศ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอริยะ สระบุรี สถานบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

9 การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
การสื่อสารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 1) การจัดทำโครงร่างบท และออกอากาศ (การเลือกเรื่องและหัวข้อ การเขียนบท การออกอากาศ การเตรียมการประชาสัมพันธ์) 2) สถานที่บันทึกรายการ รายการละ 20 นาที บันทึกที่ มสธ หรือบันทึกที่หน่วยงานนักศึกษา

10 3) เตรียมการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน
4) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต “รายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคม” ออกอากาศตั้งแต่ 5 กรกฎาคม – ตุลาคม 2554

11 กิจกรรมอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
บูรณาการความรู้ประสบการณ์ : ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร กับความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน สถานที่จัดอบรม: ที่มหาวิทยาลัย 3 คืน 4 วัน ระหว่าง 4-7 พฤศจิกายน 2554 กิจกรรมในวันอบรม: นำเสนอผลงานรายบุคคล และรายกลุ่ม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศตามประเด็นที่กำหนดการพัฒนาภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น (ศึกษารายละเอียดในคู่มือปฐมนิเทศ)


ดาวน์โหลด ppt การปฐมนิเทศทางอินเทอร์เน็ต (e-orientation) ชุดวิชา 51799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องสตูดิโอ 3 วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google