งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน การสอนแบบบรรยายเนื้อหาทำให้เด็กเบื่อ การแก้ไข จัดหาสื่อช่วยสอนมาช่วยสร้างบรรยายกาศการเรียน เนื้อหาความรู้ที่สอนแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน การแก้ไข จัดทำใบความรู้ และใบงาน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในกรอบเท่ากัน เวลาเรียนของนักเรียนไม่เพียงพอ เพราะนักเรียนมีกิจกรรมมาก การแก้ไข จัดหาสื่อการสอนให้นักเรียนไปทบทวนได้เอง พื้นฐานความรู้ของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน เช่น การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้เมาส์ไม่คล่อง และภาษาอังกฤษ ทำให้ยากในการจัดการเรียนการสอน การแก้ไข จัดการสอนเสริมให้นักเรียนกลุ่มที่มีพื้นฐานอ่อนเป็นกรณีพิเศษ

3 ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน
การใช้ข้อสอบ รูปภาพในข้อสอบไม่ชัดเจน ทำให้นักเรียนเข้าใจผิด การแก้ไข ใส่ชื่อรูปภาพประกอบ การใช้ข้อสอบอัตนัย นักเรียนไม่สามารถเขียนอธิบายได้ จะตอบสั้นๆ การแก้ไข จัดทำใบความรู้ และใบงาน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในกรอบที่เท่ากัน ข้อคำถามและคำตอบไม่ชัดเจน คำตอบอื่นๆ ก็อาจถูกได้ การแก้ไข ศึกษาวิธีการออกข้อสอบที่ดี การประเมินให้คะแนน ครูแต่ละคนอาจให้คะแนนไม่เท่ากัน การแก้ไข แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น Rubric

4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Backward Design คือ แนวคิดในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของ Wiggins และ Motighe ในลักษณะ Benchmark Design หรือการ อิงมาตรฐาน เป็นการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โดยกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Goals) ที่ต้องการ หรือมาตรฐานการเรียนรู้ขึ้นมาก่อน เพื่อกำหนดภาระงาน วิธีการประเมิน แล้วจึงออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (แผนการจัดการเรียนรู้)

5 เป้าหมายที่จะพัฒนาต่อไป
สร้างนวัตกรรม เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน Web-base E-Learning อบรมพัฒนาความรู้ของครูเพื่อสร้างนวัตกรรม - โปรแกรม PHP - การทำ Server

6 การสัมมนาครั้งนี้ได้อะไร ?
สรุปกรอบความรู้ที่นักเรียนจะได้รับ ตัวอย่างข้อสอบสำหรับสรุปกรอบความรู้


ดาวน์โหลด ppt สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google