งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 รายการปิดบัญชีและงบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 รายการปิดบัญชีและงบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4 รายการปิดบัญชีและงบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม
รายการปิดบัญชี 6 ขั้น งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม

2 แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหน่วยที่4
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. ในกระดาษทำการ สินค้าสำเร็จรูปต้นงวดจะอยู่ในงบใด ก. ด้านเดบิต ในงบกำไรขาดทุน ข. ด้านเดบิต ในงบต้นทุนผลิต ค. ด้านเดบิตในงบดุล ง. ด้านเครดิต ในงบดุล 2. บัญชีตามข้อใดอยู่ในงบดุล ก. สิทธิบัตร ข. ค่าสิทธิบัตร ค. สินค้าระหว่างผลิต ง. ส่งคืนวัตถุดิบ 3. สิทธิบัตรจัดว่าเป็นบัญชีประเภทใด ก. สิทรัพย์หมุนเวียน ข. สินทรัพย์อื่น ๆ ค. หนี้สิน ง. ค่าใช้จ่าย 4. วัสดุโรงงานจัดว่าเป็นบัญชีประเภทใด ก. สินทรัพย์ ข. หนี้สิน ค. รายได้ ง. ค่าใช้จ่าย 5. ข้อใดจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ก. สินค้าระหว่างผลิตปลายงวด ข. อาคาร ค. นิมิตสิทธิ์ ง. ทุนเรียนหุ้น

3 6. ข้อใดจัดว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียน
ก. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ข. ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า ค. ค่าเช่ารับล่วงหน้า ง. ถูกทุกข้อ 7.ผลต่างในงบต้นทุนการผลิต ผลที่ได้รับเรียกว่า ก. กำไรสิทธิ ข. ต้นทุนผลิตสินค้าสำเร็จรูป ค. ขาดทุนสิทธิ ง. ไม่มีข้อใดถูก 8. การปิดบัญชีมีกี่ขั้น ก. 4 ขั้น ข. 5 ขั้น ค. 6 ขั้น ง. 7 ขั้น 9 ถ้าต้องการทราบว่ากิจการมีกำไรขาดทุนโดยไม่ต้องทำงบการเงินทราบจากการปิดบัญชีขั้นที่เท่าใด ก ข. 5 ค ง. 7 10. ถ้ากิจการต้องการปิดบัญชีสินค้าต้นปีจะต้องปิดในขั้นที่เท่าใด ก. ขั้นที่ 1 ข. ขั้นที่ 2 ค. ขั้นที่ 3 ง ขั้นที่ 4

4 รายการปิดบัญชี 6 ขั้น ขั้นที่1 ปิดบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนผลิตที่มียอดด้านเดบิตเข้าต้นทุนผลิต เดบิต ต้นทุนผลิต เครดิต สินค้าระหว่างผลิตต้นงวด 00 วัตถุดิบต้นปี 00 ซื้อวัตถุดิบ 00 ค่าขนส่งเข้า 00 ค่าใช้จ่ายการผลิต 00

5 ขั้นที่2 ปิดบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนผลิตที่มียอดด้านเครดิตเข้าต้นทุนการผลิต
เดบิต ส่งคืน ส่วนลดรับ สินค้าระหว่างผลิตปลายงวด 00 วัตถุดิบปลายงวด 00 เครดิต ต้นทุนผลิต 00

6 ขั้นที่ 3 ปิดรายได้เข้ากำไรขาดทุน
เดบิต ขาย 00 รายได้อื่น 00 สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด 00 เครดิต กำไรขาดทุน 00

7 ขั้นที่4 ปิดสินค้าสำเร็จรูปต้นงวด รับคืน ส่วนลดจ่าย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เข้ากำไรขาดทุน
เดบิต กำไรขาดทุน 00 เครดิต สินค้าสำเร็จรูปต้นงวด 00 รับคืน ส่วนลดจ่าย ค่าใช้จ่ายในการขาย 00

8 ขั้นที่ 5 ปิดกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสม
กรณี กิจการมีกำไร เดบิต กำไรขาดทุน 00 เครดิต กำไรสะสม 00 กรณี กิจการขาดทุน เดบิต กำไรสะสม 00 เครดิต กำไรขาดทุน 00

9 งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม
งบต้นทุนผลิต งบกำไรขาดทุน งบดุล

10 แบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนหน่วยที่4
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. ในกระดาษทำการ สินค้าสำเร็จรูปต้นงวดจะอยู่ในงบใด ก. ด้านเดบิต ในงบกำไรขาดทุน ข. ด้านเดบิต ในงบต้นทุนผลิต ค. ด้านเดบิตในงบดุล ง. ด้านเครดิต ในงบดุล 2. บัญชีตามข้อใดอยู่ในงบดุล ก. สิทธิบัตร ข. ค่าสิทธิบัตร ค. สินค้าระหว่างผลิต ง. ส่งคืนวัตถุดิบ 3. สิทธิบัตรจัดว่าเป็นบัญชีประเภทใด ก. สิทรัพย์หมุนเวียน ข. สินทรัพย์อื่น ๆ ค. หนี้สิน ง. ค่าใช้จ่าย 4. วัสดุโรงงานจัดว่าเป็นบัญชีประเภทใด ก. สินทรัพย์ ข. หนี้สิน ค. รายได้ ง. ค่าใช้จ่าย 5. ข้อใดจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ก. สินค้าระหว่างผลิตปลายงวด ข. อาคาร ค. นิมิตสิทธิ์ ง. ทุนเรียนหุ้น

11 กลับหน้าหลัก 6. ข้อใดจัดว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียน
6. ข้อใดจัดว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียน ก. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ข. ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า ค. ค่าเช่ารับล่วงหน้า ง. ถูกทุกข้อ 7.ผลต่างในงบต้นทุนการผลิต ผลที่ได้รับเรียกว่า ก. กำไรสิทธิ ข. ต้นทุนผลิตสินค้าสำเร็จรูป ค. ขาดทุนสิทธิ ง. ไม่มีข้อใดถูก 8. การปิดบัญชีมีกี่ขั้น ก. 4 ขั้น ข. 5 ขั้น ค. 6 ขั้น ง. 7 ขั้น 9 ถ้าต้องการทราบว่ากิจการมีกำไรขาดทุนโดยไม่ต้องทำงบการเงินทราบจากการปิดบัญชีขั้นที่เท่าใด ก ข. 5 ค ง. 7 10. ถ้ากิจการต้องการปิดบัญชีสินค้าต้นปีจะต้องปิดในขั้นที่เท่าใด ก. ขั้นที่ 1 ข. ขั้นที่ 2 ค. ขั้นที่ 3 ง ขั้นที่ 4 กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 รายการปิดบัญชีและงบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google