งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกรายการปรับปรุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกรายการปรับปรุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกรายการปรับปรุง
บันทึกในสมุดรายวันขั้นต้น ผ่านบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท

2 วัตถุประสงค์เพื่อปิดบัญชีชั่วคราว ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของแต่ละงวด
การปิดบัญชี วัตถุประสงค์เพื่อปิดบัญชีชั่วคราว ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของแต่ละงวด

3 บัญชีชั่วคราว (Temporary / Nominal Account )
การปิดบัญชี บัญชีชั่วคราว (Temporary / Nominal Account ) บัญชีถาวร (Permanent / Real Account)

4 บัญชีชั่วคราว บัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีเงินถอน ซึ่งต้องโอนปิดไปบัญชีทุนเมื่อสิ้นงวด

5 Temporary / Nominal Account
Revenue, expense, and drawing accounts whose balances transferred to owner’s capital at the end of an accounting period. (Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E., and Kimmel, Paul D. Accounting Principles 5th Edition John Wiley & Sons, Inc. p. 146)

6 บัญชีในงบดุล ซึ่งจะยกยอดคงเหลือไปในงวดต่อไป
บัญชีถาวร บัญชีในงบดุล ซึ่งจะยกยอดคงเหลือไปในงวดต่อไป

7 Permanent / Real Account
Balance sheet accounts whose balances are carried forward to the next accounting period. (Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E., and Kimmel, Paul D. Accounting Principles 5th Edition John Wiley & Sons, Inc. p. 146)

8 รายการปิดบัญชี (Closing Entry)
การปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือ ณ วันใดวันหนึ่ง (สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ศัพท์บัญชี พิมพ์ครั้งที่ 6 มิถุนายน 2538 หน้า 30)

9 กิจการเจ้าของคนเดียว
การปิดบัญชี กิจการเจ้าของคนเดียว 1. ปิดบัญชีรายได้ และ ค่าใช้จ่าย ไปบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุน / สรุปผลรายได้ค่าใช้จ่าย / กำไรขาดทุน 2. ปิดบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุน ไปบัญชีทุน 3. ปิดบัญชีเงินถอน ไปบัญชีทุน

10 การบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป
รายการบัญชี การบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป

11 การผ่านบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท
รายการบัญชี การผ่านบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท

12 แบบฝึกหัดการปิดบัญชี กิจการเจ้าของคนเดียว

13 การปิดบัญชี กิจการบริษัทจำกัด
1. ปิดบัญชีรายได้ และ ค่าใช้จ่าย ไปบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุน / สรุปผลรายได้ค่าใช้จ่าย / กำไรขาดทุน 2. ปิดบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุน ไปบัญชีกำไรสะสม 3. ปิดบัญชีเงินปันผลจ่าย ไปบัญชีกำไรสะสม

14 การปิดบัญชี กิจการบริษัทจำกัด
1. ปิดบัญชีรายได้ และ ค่าใช้จ่าย ไปบัญชีกำไรสะสม 2. ปิดบัญชีเงินปันผลจ่าย ไปบัญชีกำไรสะสม

15 การบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป
รายการบัญชี การบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป

16 การผ่านบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท
รายการบัญชี การผ่านบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท

17 แบบฝึกหัดการปิดบัญชี
กิจการบริษัทจำกัด

18 การหายอดดุล หรือ ยอดคงเหลือ
บัญชีถาวร รวมยอดในช่องเดบิต และ เครดิตของทุกบัญชี นำยอดรวมเดบิต และ เครดิตของแต่ละบัญชีหักลบกันเอง

19 การหายอดดุล หรือ ยอดคงเหลือ
บัญชีถาวร ถ้ายอดรวมเดบิต มากกว่า ยอดรวมเครดิต เรียกว่า ยอดดุล หรือ ยอดคงเหลือเดบิต ให้เขียนด้านเครดิตของบัญชีนั้นเป็นยอดคงเหลือยกไป (เพื่อให้ยอดรวมทั้งด้านเดบิตและเครดิตของแต่ละบัญชีได้ดุลกัน) เมื่อรวมยอดในวันปิดบัญชีแล้ว ให้ยกยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีเป็นยอดแรกของวันต้นงวดถัดไป เรียกว่ายอดคงเหลือยกมา

20 การหายอดดุล หรือ ยอดคงเหลือ
บัญชีถาวร ถ้ายอดรวมเครดิต มากกว่า ยอดรวมเดบิต เรียกว่า ยอดดุล หรือ ยอดคงเหลือเครดิต ให้เขียนด้านเดบิตของบัญชีนั้นเป็นยอดคงเหลือยกไป (เพื่อให้ยอดรวมทั้งด้านเดบิตและเครดิตของแต่ละบัญชีได้ดุลกัน) เมื่อรวมยอดในวันปิดบัญชีแล้ว ให้ยกยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีเป็นยอดแรกของวันต้นงวดถัดไป เรียกว่า ยอดคงเหลือยกมา

21 การหายอดดุล หรือ ยอดคงเหลือ
บัญชีถาวร ในกรณีที่ใช้บัญชีแยกประเภทแบบสามช่องที่แสดงยอดคงเหลือด้วย หรือใช้คอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี จะได้ยอดดุล หรือ ยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีตลอดเวลา

22 ยอดคงเหลือของบัญชีถาวร
งบทดลองหลังปิดบัญชี ยอดคงเหลือของบัญชีถาวร ทดสอบความถูกต้องของการหายอดคงเหลือตามหลักบัญชีคู่

23 ร้านยอดบริการ งบทดลองหลังปิดบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2542

24 บริษัท ยอดบริการ จำกัด
งบทดลองหลังปิดบัญชี บริษัท ยอดบริการ จำกัด งบทดลองหลังปิดบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2542

25 การกลับรายการ (Reversing Entries) การบันทึกรายการบัญชีในวันต้นงวดบัญชีใหม่ โดยบันทึกตรงข้ามกับรายการปรับปรุงที่ได้บันทึกในวันปลายงวดก่อน

26 การกลับรายการ (Reversing Entries) ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้ค้างรับ

27 รายการเปิดบัญชี (Opening Entries) ในกรณีขึ้น หรือ เปลี่ยนสมุดชุดใหม่ จะต้องโอนยอดคงเหลือยกมาของบัญชีถาวรไปยังสมุดใหม่ จะต้องบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป แล้วผ่านบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทของสมุดชุดใหม่

28 การขายทรัพย์สินถาวรในระหว่างงวด
คำนวณค่าเสื่อมราคาถึงวันที่ขาย หรือ จำหน่าย บันทึกรายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาที่คำนวณได้ ในวันที่ขาย หรือ จำหน่าย คำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายโดยเปรียบเทียบราคาขายกับราคา หรือ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ขาย หรือ จำหน่าย ถ้าราคาขายมากกว่าราคาตามบัญชี แสดงว่ากำไร แต่ถ้าราคาขายน้อยกว่าราคาตามบัญชี แสดงว่าขาดทุน

29 ราคาตามบัญชี / มูลค่าตามบัญชี ราคาทุน หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(Book Value) ราคาทุน หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกรายการปรับปรุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google