งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลงรายการบัญชีทุกวันเป็นประจำทุกเดือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลงรายการบัญชีทุกวันเป็นประจำทุกเดือน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลงรายการบัญชีทุกวันเป็นประจำทุกเดือน
ขั้นตอนงานบัญชี 1. ขั้นตอนการบันทึกบัญชี ประมาณ วันทำการ 1. ตรวจสอบความถูกต้อง 2. ส่งเอกสารให้ผู้ดูแลบัญชี คณะฯ ตรวจพร้อมเซ็นต์กำกับในเอกสาร 3 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพื่อรอการตรวจสอบของบริษัท ตรวจสอบบัญชีทุกสิ้นปี 4 จัดทำงบทดลองในภาพรวมของคณะฯ (รวมส่วนของโครงการพิเศษ) ส่งวิทยาเขต รายเดือน และรายไตรมาส 5. จัดทำงบการเงินในภาพรวมของคณะฯส่งวิทยาเขต รายไตรมาส บันทึกสมุดรายวันทั่วไป แฟ้มประกอบด้วย แฟ้มงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร แฟ้มรายวันทั่วไป จ่าย รับ แยกประเภท แฟ้มงบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน ลงรายการบัญชีทุกวันเป็นประจำทุกเดือน บันทึกสมุดรายวันจ่าย บันทึกสมุดรายวันรับ

2 2. ขั้นตอนรายงานผลการดำเนินงานและเตรียมข้อมูลตรวจสอบรับรองสิ้นงวด
- รายงานผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะตามปฏิทินประชุม แจ้งเวียนรายงานการเงินประจำเดือน -รายละเอียดประกอบ - ลูกหนี้ - เจ้าหนี้ ดำเนินการ 1 สัปดาห์ เตรียมข้อมูลเพื่อตรวจสอบรับรอง ณ วันสิ้นงวด สำหรับรอบบัญชี 1 ปี พร้อมตรวจสอบความถูกต้องทุกบัญชี พร้อมส่งหนังสือเชิญผู้ตรวจสอบบัญชี รายงานการเงินประจำเดือน ส่งตรวจประมาณ 3 วัน -ยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ตามแบบฟรอม์หนังสือของบริษัททุกบัญชี ดำเนินการ สัปดาห์ รายงานวิทยาเขตเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต ทะเบียนสินทรัพย์ ดำเนินการ 1 สัปดาห์

3 3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ข้อมูลทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ดำเนินการ 3 วัน 3.1 การประกันคุณภาพ 3.2 จัดทำงบกระทบยอดส่วนของ โครงการพิเศษ จัดเก็บเอกสารงบกระทบยอดโครงการฯ ดำเนินการ 2 วัน 3.3 ส่งรายได้ค่าใช้จ่ายให้งานแผน (รายไตรมาส) งานแผนคีย์ข้อมูลเข้าระบบ


ดาวน์โหลด ppt ลงรายการบัญชีทุกวันเป็นประจำทุกเดือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google