งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สินทรัพย์หมุนเวียน-สินค้า เงินสด+หลักทรัพย์+ลูกหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สินทรัพย์หมุนเวียน-สินค้า เงินสด+หลักทรัพย์+ลูกหนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สินทรัพย์หมุนเวียน-สินค้า เงินสด+หลักทรัพย์+ลูกหนี้
1.อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) อัตราส่วน สูตร ความหมาย เงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน วัดความสามารถในการชำระหนี้ ระยะสั้น ด้วยสินทรัพย์ระยะสั้น สินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) สินทรัพย์หมุนเวียน-สินค้า ระยะสั้น ด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนไม่รวมสินค้า เงินสด (Cash Ratio) เงินสด+หลักทรัพย์+ลูกหนี้ ระยะสั้น ด้วยเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด

2 อัตราส่วนการใช้สินทรัพย์ /วัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน
(Activity Ratios) อัตราส่วน สูตร ความหมาย การหมุนเวียนของลูกหนี้ (A/R Turnover) ยอดขายเชื่อประจำปี ลูกหนี้เฉลี่ย ชี้ให้เห็นถึงจำนวนครั้งของวงจรลูกหนี้ในระหว่างปี ระยะเวลาในการเก็บหนี้ (Average collection Period) ลูกหนี้ x360 ชี้ให้เห็นถึงจำนวนวันที่ธุรกิจต้องรอ เพื่อเก็บเงินจากลูกหนี้ การหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) ต้นทุนขาย สินค้าเฉลี่ย วัดจำนวนครั้งที่สินค้าคงเหลือถูกจำหน่ายในรอบ 1 ปี การหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) ยอดขายสุทธิ สินทรัพย์ถาวร การวัดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ถาวรในการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้มากเท่าใด

3 กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี ดอกเบี้ย+เงินปันผลก่อนหักภาษี
3. อัตราส่วนความสามารถก่อหนี้ /วัดความเสี่ยง (Leverage Ratios) อัตราส่วน สูตร ความหมาย หนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt to Asset Ratio) หนี้สินรวม สินทรัพย์รวม ชี้ให้เห็นถึงเงินกู้ยืมที่ถูกใช้ เพื่อการซื้อสินทรัพย์ของธุรกิจ ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี ดอกเบี้ย วัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของธุรกิจ ความสามารถในการจ่าย ค่าใช้จ่ายประจำ (Fixed change Coverage) ดอกเบี้ย+เงินปันผลก่อนหักภาษี วัดความสามารถในการจ่ายรายจ่ายประจำ

4 4. อัตราส่วนการทำกำไร (Profitability Ratio)
สูตร ความหมาย อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) กำไรขั้นต้น ยอดขายสุทธิ ชี้ให้เห็นถึงกำไรขั้นต้นเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่นอกเหนือจากต้นทุนขาย อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Ratio) กำไรสุทธิหลังภาษี แสดงให้เห็นถึงกำไรหลัง ภาษีจากยอดขายแต่ละบาย ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) สินทรัพย์รวม วัดอัตราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์รวมและประสิทธิภาพของการบริหารงาน

5 กำไรสุทธิ-เงินปันผลหุ้นบุริมฯ
4. อัตราส่วนการทำกำไร (Profitability Ratio) อัตราส่วน สูตร ความหมาย ผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE) (Return on Equity / Networth) กำไรสุทธิหลังภาษี ส่วนของเจ้าของ วัดอัตราผลตอบแทนจากมูลค่าตามบัญชีของเงินทุน ภายในบริษัทของผู้ถือหุ้น กำไรต่อหุ้น (EPS) (Earning Per Share) กำไรสุทธิ-เงินปันผลหุ้นบุริมฯ จำนวนหุ้นสามัญ แสดงให้เห็นถึงกำไรหลัง ภาษีต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น


ดาวน์โหลด ppt สินทรัพย์หมุนเวียน-สินค้า เงินสด+หลักทรัพย์+ลูกหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google