งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 2.65 คะแนน ระดับดีมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 2.65 คะแนน ระดับดีมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 2.65 คะแนน ระดับดีมาก

2 ตาราง ป.2 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน องค์ประกอบคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้ากระบวนการผลผลิตผลการประเมิน(เฉลี่ย) สกอ.CMUQAสกอ.CMUQAสกอ.CMUQAสกอ.CMUQA 1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ฯ --3.00 2.00 2.50 2. การเรียนการสอน 1.502.072.80 3.002.642.462.50 3. กิจกรรมการพัฒนา นักศึกษา --3.00 - 4. การวิจัย 3.002.173.00 1.50 2.402.21 5. การบริการวิชาการแก่ สังคม 3.00 6. การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม -3.00 - 7. การบริหารและการจัดการ 3.002.253.00 2.672.502.892.67 8. การเงินและงบประมาณ --3.00 -- 9. ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ --3.00 ผลการประเมิน 2.142.342.95 2.622.562.712.65

3 มาตรฐานปัจจัยนำเข้ากระบวนการผลผลิตผลการประเมิน (เฉลี่ย) สกอ.CMUQAสกอ.CMUQAสกอ.CMUQAสกอ.CMUQA 1. มาตรฐานด้านคุณภาพ บัณฑิต ----3.00 2. มาตรฐานด้านการบริหาร จัดการอุดมศึกษา ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล ของการบริหารการอุดมศึกษา 3.002.253.00 2.602.502.882.74 ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของ การบริหารการอุดมศึกษา 2.002.362.892.902.252.302.472.50 3. มาตรฐานด้านการสร้างและ พัฒนาสังคมฐานความรู้ฯ --3.00 -- ผลการประเมิน 2.142.342.95 2.622.562.712.65 ตาราง ป.3 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการ อุดมศึกษา

4 มุมมองด้าน การบริหารจัดการ ปัจจัยนำเข้ากระบวนการผลผลิตผลการประเมิน (เฉลี่ย) สกอ.CMUQAสกอ.CMUQAสกอ.CMUQAสกอ.CMUQA 1.ด้านนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.00 2.64 3.00 2.87 2.84 2. ด้านกระบวนการ ภายใน 3.00 2.86 2.67 2.25 2.82 2.67 3. ด้านการเงิน 3.00 2.50 3.00 - - 2.70 4. ด้านบุคลากร การ เรียนรู้และนวัตกรรม 1.67 1.70 3.00 1.67 1.90 2.33 2.25 ผลการประเมิน 2.14 2.34 2.95 2.62 2.56 2.71 2.65 ตาราง ป.4 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบ คุณภาพ 9 ด้าน ในมุมมองด้านการบริหารจัดการ

5 สรุปผลการประเมินส่วนงานวิชาการของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 ลำดับส่วนงานวิชาการวันที่ตรวจสอบ คะแนน สกอ. CMU-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 คณะเภสัชศาสตร์ 22-23 มิ. ย. 522.85( ดีมาก ) (2) 2.77( ดีมาก ) (2) 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 22-23 มิ. ย. 522.61( ดีมาก ) (8) 2.59( ดีมาก ) (8) 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 22-23 มิ. ย. 522.80( ดีมาก ) (3) 2.73( ดีมาก ) (3) 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 25-26 มิ. ย. 522.63( ดีมาก ) (6) 2.64( ดีมาก ) (6) 5 คณะเทคนิคการแพทย์ 25-26 มิ. ย. 522.63( ดีมาก ) (5) 2.65( ดีมาก ) (5) 6 คณะแพทยศาสตร์ 2-3 ก. ค. 522.88( ดีมาก ) (1) 2.82( ดีมาก ) (1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 คณะวิทยาศาสตร์ 25-26 มิ. ย. 522.46( ดี )2.44( ดี ) 8 คณะเกษตรศาสตร์ 29-30 มิ. ย. 522.63( ดีมาก ) (7) 2.60( ดีมาก ) (7) 9คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29-30 มิ. ย. 52 2.71( ดีมาก ) 2.65 ( ดีมาก ) (5) 10 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 29-30 มิ. ย. 522.45( ดี )2.46( ดี ) 11 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 13-14 ก. ค. 522.59( ดีมาก ) (9) 2.56( ดีมาก ) (9) 12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13-14 ก. ค. 522.76( ดีมาก ) (4) 2.70( ดีมาก ) (4)

6 สรุปผลการประเมินส่วนงานวิชาการของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 ( ต่อ ) ลำดับส่วนงานวิชาการวันที่ตรวจสอบ คะแนน สกอ. CMU-QA กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 คณะมนุษยศาสตร์ 2-3 ก. ค. 522.37( ดี )2.30( ดี ) 14 คณะสังคมศาสตร์ 2-3 ก. ค. 522.15( ดี )2.19( ดี ) 15 คณะบริหารธุรกิจ 2-3 ก. ค. 522.41( ดี )2.40( ดี ) 16 คณะเศรษฐศาสตร์ 2-3 ก. ค. 522.56( ดี มาก ) 2.47( ดี ) 17 คณะศึกษาศาสตร์ 9-10 ก. ค. 522.39( ดี )2.37( ดี ) 18 คณะวิจิตรศิลป์ 9-10 ก. ค. 522.46( ดี )2.43( ดี ) 19 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 9-10 ก. ค. 522.49( ดี )2.40( ดี ) 20 คณะการสื่อสารมวลชน 9-10 ก. ค. 522.24( ดี )2.30( ดี ) 21 คณะนิติศาสตร์ 13-14 ก. ค. 52 1.66( พอใช้ ) 1.71( พอใช้ ) ส่วนงานวิชาการอื่นๆ 22 บัณฑิตวิทยาลัย 9-10 ก. ค. 522.71( ดี มาก ) 2.63( ดีมาก )


ดาวน์โหลด ppt คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 2.65 คะแนน ระดับดีมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google