งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม ๓ ชื่อ กลุ่ม....สามซ่าๆๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม ๓ ชื่อ กลุ่ม....สามซ่าๆๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม ๓ ชื่อ กลุ่ม....สามซ่าๆๆ

2 สมาชิกกลุ่ม ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 1 นายดำรงค์ ทับสุข เกษตรอำเภอ 2
นายดำรงค์ ทับสุข เกษตรอำเภอ 2 นายไพบูลย์ ทองสุข 3 นายเจือ สิริพร 4 นางสาวรัชนี นิลละออ นวส.ปฏิบัติการ 5 นายการุณย์ มะโนใจ นวส.ชำนาญการ 6 นายสมยศ มโนวงศ์ 7 นางสาวรัตนา จันทร์แก้ว 8 นายสุจิตร์ แสงจันทร์ 9 นายธนาธร ใหม่คำ 10 นายธงชัย ทองสุข 11 นางอำไพ อินทำ 12 นายวิเชียร เหลืองชมพู 13 น.ส.เตือนจิต วิสุทธิสรรพ 14 นายภูวิชญ์ ยิ่งเจริญ

3 ๑. ประเด็น:ระบบส่งเสริมการเกษตร(ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่)
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ปัจจัยสนับสนุน ๑. เจ้าหน้าที่อัตรากำลังไม่เพียงพอ -สำรวจและกำหนด อัตรากำลังความต้องการของอำเภอ -เสนอให้จังหวัดประสาน อปท. เพื่อสนับสนุนบุคลากรของ อปท. มาช่วยงานส่งเสริมการเกษตร - เสนอ อปท. ให้วางกรอบอัตรากำลังโดยได้งานของ อปท. ๒. ที่ทำการศูนย์ฯ บางแห่ง ไม่เหมาะสม - สร้าง ศบกต. ให้เข้มแข็ง สร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง - มีระบบข้อมูลปัจจุบัน - มีการประชุมประจำเดือน แก้ไขปัญหาตามแผน ประสาน อบต. สนับสนุน อัตรากำลังประจำศูนย์ฯ

4 ๒. ประเด็น: การดำเนินงานร่วมกับ อปท. ภายหลังการถ่ายโอน
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ปัจจัยสนับสนุน ๑. อปท.ไม่ดำเนินการสานต่อ ให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอประสาน MOU ขอความร่วมมือตามภารกิจถ่ายโอนกับท้องถิ่น ให้จังหวัดแจ้งเหตุผลว่า อปท. ติดขัดมีปัญหาอย่างไรถึงไม่ดำเนินการ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ไม่ประสานกับ อปท. ไม่มีความต่อเนื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอและตำบลให้ชัดเจน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาระกิจการถ่ายโอนให้เจ้าหน้าที่และ อปท. ทราบร่วมกันได้รับทราบและถือปฏิบัติ

5 ๓. ประเด็น:การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ปัจจัยสนับสนุน โครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ - คณะกรรมการไม่ได้รับการแต่งตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้เป็นคณะกรรมการการตรวจสอบประชาคม - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๑. ปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการไม่ชัดเจน แต่งตั้งให้ครอบคลุมและชัดเจน ๒. มีความขัดแย้งของผู้นำชุมชน - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ที่รับผิดชอบของกรรมการแต่งตั้ง

6 ๔. ประเด็น:การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ปัจจัยสนับสนุน งบประมาณสนับสนุน อปท. จัดทำประชาคมวิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนพัฒนาตำบล จัดลำดับความสำคัญส่ง อปท. ตามเงื่อนไขเวลา ที่กำหนด สร้างความคุ้นเคยกับ อปท. สร้างทีมงานอยู่ใน อปท.

7 กลุ่ม สามซ่าๆๆ ขอบคุณครับ
กลุ่ม สามซ่าๆๆ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม ๓ ชื่อ กลุ่ม....สามซ่าๆๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google