งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer
โดย นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร บรรยาย ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร Smart Farmer เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1 03/04/60

2 ประเด็นเสนอ 3. Smart Farmer 4. แนวทางในการขับเคลื่อนเกษตรกรรุ่นใหม่
1. สถานการณ์ด้านการเกษตร 2. ความหมาย/ความสำคัญของเกษตรกรรุ่นใหม่ 3. Smart Farmer 4. แนวทางในการขับเคลื่อนเกษตรกรรุ่นใหม่ 03/04/60

3 1.สถานการณ์ด้านการเกษตร
03/04/60

4 1.สถานการณ์ด้านการเกษตร(ต่อ)
03/04/60

5 1.สถานการณ์ด้านการเกษตร(ต่อ)
03/04/60

6 1.สถานการณ์ด้านการเกษตร(ต่อ)
03/04/60

7 1.สถานการณ์ด้านการเกษตร(ต่อ)
ปัญหาของเกษตรกรไทย ภาคเกษตรไม่สามารถเร่งพัฒนาการผลิตได้ทันต่อสภาพการแข่งขันในตลาดโลก ความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทยมีแนวโน้มลดลง การส่งออกหลักของภาคเกษตรยังคงอยู่ในรูปของสินค้าขั้นปฐม 03/04/60

8 1.สถานการณ์ด้านการเกษตร(ต่อ)
ปัญหาของเกษตรกรไทย (ต่อ) หนี้สินและความยากจน โดยในปี 2550 ประเทศไทยมีคนยากจนทั้งสิ้น 5.4 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นเกษตรกร ร้อยละ 56.9 ขาดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภาคการเกษตร มีการอพยพสู่นอกภาคเกษตร ทั้งการเคลื่อนย้ายแบบชั่วคราวและถาวร 03/04/60

9 2. ความหมาย/ความสำคัญเกษตรกรรุ่นใหม่
เกษตรกรรุ่นใหม่ หมายถึง ผู้ทำการเกษตร ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ที่นำความรู้และทักษะการบริหารจัดการ รวมทั้งเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต เพื่อลดต้นทุนหรือเพิ่มผลผลิตและคุณภาพการผลิต

10 2. ความหมาย/ความสำคัญเกษตรกรรุ่นใหม่(ต่อ)
สถานการณ์อาชีพการเกษตรมีการแข่งขันการผลิตมากขึ้น เกษตรกรรุ่นใหม่จึงต้องมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น เพื่อบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตด้วย เช่น การตลาด ธุรกิจและสินเชื่อ สารสนเทศ จริยธรรม และ เครือข่าย เป็นต้น

11 2. ความหมาย/ความสำคัญเกษตรกรรุ่นใหม่(ต่อ)
การจำแนกเกษตรกร ตามระดับการใช้ความรู้และเทคโนโลยี 3) เกษตรกรที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการบริหารจัดการธุรกิจและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้มากขึ้น 2) เกษตรกรที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่ยังขาดความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ/การตลาด 1) เกษตรกรที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยี ในการผลิต อย่างไม่เหมาะสม

12 3. Smart Farmer (เกษตรกรปราดเปรื่อง)
: บุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม 03/04/60

13 3. Smart Farmer(เกษตรกรปราดเปรื่อง) (ต่อ)
ตัวชี้วัด/คุณสมบัติ : รายได้ 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 1. มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ 2. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 3. มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ของผู้บริโภค 5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม / สังคม 6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 03/04/60

14 4. แนวทางในการขับเคลื่อนเกษตรกรรุ่นใหม่
การขับเคลื่อน เป็น Smart Farmer 1) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับกรม/เขต/จังหวัด 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ 3) การสำรวจ จำแนกและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร เพื่อจัดทำฐานข้อมูล 4) การคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ ที่มีคุณสมบัติ 5) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร อย่างต่อเนื่อง โดยอบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการอยู่แล้ว

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google