งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงรายงาน ปีงบประมาณ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงรายงาน ปีงบประมาณ 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงรายงาน ปีงบประมาณ 2555

2 สรุปภาพรวม CUP ที่มีผลการส่งรายงานดีเด่น 2554
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 1 CUP บ้านค่าย 99.95 2 CUP วังจันทร์ 99.90 3 CUP บ้านฉาง 99.53 4 CUP เขาชะเมา 99.96

3 สรุปภาพรวม CUP ที่มีผลการส่งรายงานดีเด่น 2554
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 5 CUP เมืองระยอง 99.36 6 CUP นิคมพัฒนา 99.35 7 CUP ปลวกแดง 97.27 8 CUP แกลง 94.61 9 CUP มาบตาพุด 93.10

4 สรุปผลการจัดส่งรายงาน ปีงบ 54
ความทันเวลา ภาพรวมทุกหน่วยงาน

5 ความครบถ้วน

6 ความถูกต้อง

7 3 การประเมินในภาพรวม ร้อยละความทันเวลา + ร้อยละความครบถ้วน
ร้อยละความถูกต้อง 3

8 ความทันเวลา ครบถ้วน ถูกต้อง
ค่าเฉลี่ย ความทันเวลา ครบถ้วน ถูกต้อง

9 สรุปผลการจัดส่งรายงานปีงบประมาณ 2554
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 1 เทศบาลนครระยอง 99.99 2 สสอ.วังจันทร์ 99.98 3 สสอ.แกลง 99.96 รพ.บ้านค่าย รพ.บ้านฉาง 4 สสอ.บ้านค่าย 99.93 5 รพ.ระยอง 99.89 6 รพ.วังจันทร์ 99.84

10 สรุปผลการจัดส่งรายงานปีงบประมาณ 2554
ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 7 รพ.แกลง 99.80 8 รพ.เขาชะเมา 99.55 9 รพ.นิคมพัฒนา 99.42 10 สสอ.เขาชะเมา 99.33 11 สสอ.นิคมพัฒนา 99.26 12 สสอ.บ้านฉาง 99.03 13 สสอ.ปลวกแดง 99.00 14 สสอ.เมือง 98.38 15 รพ.มาบตาพุด 97.65 16 รพ.ปลวกแดง 95.83 17 เทศบาลเมืองมาบตาพุด 86.47 18 เทศบาลเมืองแกลง 79.55

11 ปัญหาอุปสรรคที่พบในปีงบ54
1.แบบฟอร์มและการส่งรายงาน - เปลี่ยนชื่อ file / sheet ** - แก้ไขตัวเลข/ส่งข้อมูลใหม่แล้วไม่แจ้ง จังหวัด ** - ไม่ลงข้อมูลชื่อหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ - จำวันส่งรายงานผิด (คิดว่าส่ง 31) - ลบแถวรายงาน **

12 ปัญหาอุปสรรคที่พบในปีงบ54
2.ความถูกต้อง - เข้าใจนิยามไม่ตรงกัน **** - key ตัวเลขผิด *** - ผู้รับผิดชอบงานศูนย์อำเภอไม่ตรวจสอบความถูกต้อง - ผู้รับผิดชอบงาน รพ.ไม่เห็นตัวเลขก่อนส่ง

13 ปัญหาอุปสรรคที่พบในปีงบ54
3.การนำข้อมูลไปใช้ - การนำตัวเลขที่จังหวัด ส่งกลับ ไปใช้/มีการแก้ไขตัวเลขไม่แจ้งให้ ผู้รับผิดชอบงานทราบ ทำให้ข้อมูลที่เสนอของจังหวัดและอำเภอไม่ตรงกัน ****

14 แนวทางการจัดทำรายงาน ปีงบ 2555
1.การลงข้อมูลและแบบฟอร์ม รายงานตามแบบ ปี และส่งเป็น file การกรอกข้อมูล -ให้กรอกข้อมูลทุกช่อง ถ้าไม่มีผลงานกรอก 0 (ช่องว่างจะนับเป็นข้อมูลไม่ครบถ้วน) - ห้าม แทรก/ลบ แถวในแบบรายงาน ยกเว้น ที่เขียนบอกไว้ว่าแทรกแถวได้

15 แนวทางการจัดทำรายงาน ปีงบ 2555
ถ้าขาดส่งให้รวมกับผลงานเดือนต่อไป (แจ้ง คุณสุกใสด้วย)

16 2.ระบบการไหลเวียนของรายงาน การตัด/การส่งรายงาน คงเดิม
ทันเวลา ถึงจังหวัด กิจกรรมภายใน 30 การเงินภายใน 5 ของเดือนถัดไป รพ.สต. สสอ. - ตัดรายงานกิจกรรม 20 -การเงิน 30 ศูนย์ ข้อมูล สสจ. ศูนย์ข้อมูล รพ. รพศ./รพช. ศูนย์ฯ เทศบาล

17 สรุปแบบรายงานปีงบ 55 9 ห้องงาน รายงานข้อมูลรายบุคคล - รายงาน 21 แฟ้ม
รายงานเดือน/งวด 41 แบบ รายปี (รายงานข้อมูลพื้นฐาน) 12 แบบ รายงานข้อมูลรายบุคคล - รายงาน 21 แฟ้ม - รายงานข้อมูลรายบุคคล รพ.(OP&PP ให้ สปสช./21แฟ้ม ผ่าน Provis )

18 รายงานที่เพิ่ม 2-11 รายงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3-10 รายงานการบริหารเวชภัณฑ์มิใช่ยา

19 การส่งรายงานที่ปรับ/เพิ่ม
รายงาน เดือน ตค. – พย.54 ให้ส่งถึงจังหวัดภายใน 30 พย.54 แยกเดือน สำหรับรายงานที่คงเดิม copy file ไปทับได้ รายงานข้อมูลพื้นฐาน ส่ง 30 พย.53


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงรายงาน ปีงบประมาณ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google