งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 7 สารพิษตกค้างในอาหาร จังหวัดยโสธร ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 7 สารพิษตกค้างในอาหาร จังหวัดยโสธร ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 7 สารพิษตกค้างในอาหาร จังหวัดยโสธร ปี 2546 - 2548
ผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร จังหวัดยโสธร ปี พบว่า อาหารที่สุ่มตรวจมีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนร้อยละ , และ ตามลำดับ ทั้งนี้ในปี 2548 ไม่พบสารปนเปื้อนประเภท สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ในจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ ร้อยละของชนิดอาหารสดที่ตรวจไม่พบสารปนเปื้อน บอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน ยาฆ่าแมลง รวม 2546 78.16 96.43 86.38 97.31 68.09 83.92 2547 99.23 98.54 97.76 98.01 98.32 98.82 2548 100 99.82 100 98.76 97.62 98.95 ที่มา:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

2 จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2542 - 2548 (มิถุนายน 2548)
ตัวชี้วัดที่ 31 อัตราส่วนมารดาตายและอัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ (มิถุนายน 2548) จากข้อมูลอัตราส่วนมารดาตาย และทารก พบว่า สุขภาพอนามัย ของประชาชนชาวจังหวัดยโสธร มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะอัตรา มารดาตายไม่พบเลยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน และอัตรา ทารกตายลดลงจากปี พ.ศ.2547 9.32 ต่อ 1,000 เหลือ 5.35 ต่อ 1,000 ในปี พ.ศ. 2548 รายการข้อมูล อัตราส่วนมารดาตาย/1, อัตราทารกตาย/1, ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2548 (มค. – มิย.)

3 ตัวชี้วัดที่ 32 ความพอใจประชาชนต่อมาตรฐานการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 32 ความพอใจประชาชนต่อมาตรฐานการให้บริการ ของสถานพยาบาลราชการ จังหวัดยโสธร ปี ร้อยละ 2547 2548 ที่มา:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีระดับความพึงพอใจ ต่อการบริการเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ คิดเป็น ร้อยละ ปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 84.53 ( เป้าหมายร้อยละ 80 ) โดยปีงบประมาณ 2547 อำเภอที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ อำเภอค้อวัง รองลงมาคือ อำเภอทรายมูล , อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอกุดชุม ตามลำดับ ส่วนในปีงบประมาณ 2548 อำเภอที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุดคืออำเภอเลิงนกทา รองลงมาคืออำเภอทรายมูล,อำเภอค้อวังและอำเภอเมือง ตามลำดับ ร้อยละของความพึงพอใจแยกตามอำเภอ ปีงบประมาณ ภาพรวม เมือง ทรายมูล กุดชุม คำเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว มหาชนะชัย ค้อวัง เลิงนกทา ไทยเจริญ 2547 70.1 2548 85.72


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 7 สารพิษตกค้างในอาหาร จังหวัดยโสธร ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google