งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม  ประกอบด้วย                   1. จำนวนเต็มบวก    ได้แก่  1 , 2 , 3 , 4, 5 , ....                   2.  จำนวนเต็มลบ      ได้แก่  -1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม  ประกอบด้วย                   1. จำนวนเต็มบวก    ได้แก่  1 , 2 , 3 , 4, 5 , ....                   2.  จำนวนเต็มลบ      ได้แก่  -1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม  ประกอบด้วย                   1. จำนวนเต็มบวก    ได้แก่  1 , 2 , 3 , 4, 5 , ....                   2.  จำนวนเต็มลบ      ได้แก่  -1 , -2 , -3 , -4 , -5 ,....                   3.   จำนวนเต็มศูนย์    ได้แก่  0 ดังนั้น   เมื่อกล่าวถึงจำนวนเต็มจะหมายถึง  จำนวนเต็มบวก  หรือจำนวนเต็มลบ หรือ ศูนย์ เขียนแสดงจำนวนเต็มทั้งหมดโดยใช้เส้นจำนวนดังนี้

2 ศูนย์ ( ใช้สัญลักษณ์ "0" ) เป็นจำนวนเต็มอีกชนิดหนึ่ง ที่เราไม่ถือว่าเป็นจำนวนนับ จากหลักฐานที่ค้นพบทำให้เราทราบว่ามนุษย์รู้จักใช้สัญลักษณ์ "0" ในราวปี ค.ศ. 800 โดยที่ "0" แทนปริมาณของการไม่มีของหรือของที่ต้องการกล่าวถึง แต่ก็ไม่ใช่ว่า 0 จะไม่มีความหมายถึงการไม่มีเสมอไป ตัวอย่างเช่น ระดับผลการเรียนทางด้านความรู้ โดยนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเป็น 0 ไม่ได้หมายความว่านักเรียนคนนั้นไม่มีความรู้ เพียงแต่ ว่ามีความรู้ในระดับหนึ่งเท่านั้น

3 จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนนับ  คือ จำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า 0 ไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่สามารถระบุได้ว่าจำนวนนับตัวสุดท้ายเป็นอะไร จำนวนนับเริ่มต้นที่ 1 , 2 , 3, ... ซึ่งเราทราบแล้วว่า จำนวนนับที่น้อยที่สุด คือ 1 จำนวนนับที่มากที่สุดหาไม่ได้

4 จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มลบ คือ จำนวนที่มีค่าน้อยกว่า ศูนย์ มีตำแหน่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของศูนย์เมื่ออยู่บนเส้นจำนวน และ จะมีค่าลดลงเรื่อย ๆ โดยไม่สามารถจะบอกได้ว่าจำนวนใดจะมีค่าน้อยที่สุด แต่เราสามารถรู้ได้ว่าจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุด     คือ   -1 เราพอจะสรุปลักษณะที่สำคัญของจำนวนเต็มลบได้ดังนี้ 1. จำนวนเต็มลบเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์ หรือถ้ามองบนเส้นจำนวน ก็คือ เป็นจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือของศูนย์ 2. จำนวนเต็มลบที่มีน้อยที่สุดไม่สามารถหาได้ แต่ จำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุด คือ ตัวเลขที่ตามหลังเครื่องหมายลบ ยิ่งมีค่ามากขึ้นจำนวนเต็มลบนั้นจะมีค่าน้อยลง

5 แบบฝึกทักษะที่ 1 คำชี้แจง จงเรียงลำดับจำนวนเต็มบวกจากน้อยไปหามาก 1
แบบฝึกทักษะที่ 1   คำชี้แจง จงเรียงลำดับจำนวนเต็มบวกจากน้อยไปหามาก   , 8 , 14 , 6 , 96 , , 82 , 41 , 21 , 9 , 6   , 21 , 0 , 3 , 8 , , 7 , 9 , 1 , 4 , 3   , 78 , 3 , 10 , 0 , , 0 , 100 , 98 , 10 , 80   , 90 , 1 , 200 , 80 , , 33 , 27 , 1 , 30 , 0   , 9 , 1 , 19 , 32 , , 10 , 45, 18 , 20 , 40  

6 เฉลยแบบฝึกทักษะที่1   , 8 , 10 , 14 , 17 , 96   , 9 , 21 , 41 , 45 ,82   , 3 , 4 , 8 , 11 ,   , 1 , 3 , 4 , 7 , 9   , 1 , 2 , 3 , 10 , , 10 , 70 , 80 , 98, 100   , 78 , 80, 90 , 100 , 200   , 1, 9 , 27, 30 , 33   , 9 , 19 , 20 , 32, 45   , 10 , 18, 20 , 40 , 45  

7 แบบฝึกทักษะที่ 2 คำชี้แจง
แบบฝึกทักษะที่ 2  คำชี้แจง จงพิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าประโยคใดเป็นจริง ประโยคใดเป็นเท็จ แล้วเขียนเครื่องหมาย หรือ  ลงในช่องว่างหน้าข้อความ ) 0 เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุด ) 1 เป็นจำนวนเต็ม ) จำนวนนับที่น้อยที่สุด คือ ) -2 เป็นจำนวนเต็ม ) มีจำนวนเต็มลบมากมายนับไม่ถ้วน ) 2.5 เป็นจำนวนเต็ม ) จำนวนที่ต่อจาก 0 โดยลดลงครั้งละ 5 คือ ) จำนวนที่ต่อจาก -7 โดยเพิ่มครั้งละ 5 คือ ) -1, -2, -3, ... เป็นการนับเพิ่มครั้งละ ) -3 เป็นจำนวนที่อยู่ห่างจาก 0 ทางซ้ายมือ 3 หน่วย              

8 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2    1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10) 


ดาวน์โหลด ppt จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม  ประกอบด้วย                   1. จำนวนเต็มบวก    ได้แก่  1 , 2 , 3 , 4, 5 , ....                   2.  จำนวนเต็มลบ      ได้แก่  -1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google