งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างระบบข้อมูลและ ระบบรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิด แสงซินโครตรอนแห่งชาติ 14 มีนาคม 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างระบบข้อมูลและ ระบบรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิด แสงซินโครตรอนแห่งชาติ 14 มีนาคม 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างระบบข้อมูลและ ระบบรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิด แสงซินโครตรอนแห่งชาติ 14 มีนาคม 2548

2 แผน แม่บท แผน ชาติ ยุทธศาสต ร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย PSA / KPI ประเมิน / ติดตาม / ปรับ แผน / เสนอ แผน Track นโยบาย / บริหาร  ข้อมูล จาก หน่วย งาน ภายน อกที่ เกี่ยว ข้อง  เอกสาร ประกอบการ ดำเนินงาน  รายงานผล การ ดำเนินการ ประจำเดือน / ไตรมาส  กิจกรรม, KPI, ปัญหา อุปสรรค  ข้อมูล เป้าหมา ย  ข้อมูลใน ลักษณะ Digital Files  ข้อมูลใน ลักษณะ Hard Copy  ข้อมูล ภายใน ประกอบ การ วางแผน / ดำเนินก าร

3 โปรแกร ม โครงกา ร งาน ปกติ แผนงาน กิจกรรม ให้บริการ รายงาน ฐานข้อมูล Output ทบทวน / ปรับ แผน Track งาน  ข้อมูลใน ลักษณะ Digital Files  ข้อมูลใน ลักษณะ Hard Copy  ข้อมูล แผนง าน / โครง การ / กิจกร รม  บริการเครื่องมือ  บริการแสง ซินโครตรอน  กิจกรรม ถ่ายทอด เทคโนโลยี  ฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากร  รายงานผล การ ให้บริการ  รายงานการ ถ่ายถอด เทคโนโลยี  รายงาน ผู้รับบริการ ฝึกอบรม  รายงาน ผลการวิจัย

4 Track งบประมาณ คำเสนอขอ ตั้ง พรบ. งป ม. บัญชีรับ / จ่าย รายงาน งป ม. / เหลือจ่าย / ปรับเปลี่ยน  ข้อมูลใน ลักษณะ Digital Files  ข้อมูลใน ลักษณะ Hard Copy  รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม  รายการ ครุภัณฑ์ที่ เสนอขอตั้ง  หมวดงปม.  แผนการใช้ จ่าย  รายงานการ ใช้จ่าย งป ม.  รายงานการ ผลการ เบิกจ่าย งป ม.

5 บุคลากร นักเรียน ทุน โครงสร้าง พื้นฐาน เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย ผลงาน ตีพิมพ์ สิทธิบัตร เครือข่าย วิจัยและ พัฒนา / เอกชน Track ทรัพยากร  ข้อมูลใน ลักษณะ Digital Files  ข้อมูลใน ลักษณะ Hard Copy  นักวิจัย  นักวิทยา ศาสตร์  นักเรียน ทุน  บุคลากร  ฐานข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ  รายงาน ผลงานวิจัย  รายงาน ข้อมูล สิทธิบัตร  รายงาน บทความ ตีพิมพ์  เครือข่าย ความ ร่วมมือ ทางวิชา กร  เครือข่าย คลีนิค เทคโนโล ยี


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างระบบข้อมูลและ ระบบรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิด แสงซินโครตรอนแห่งชาติ 14 มีนาคม 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google